‘Градска управа’

Начелник градске управе

bojan_kuzmanovic_Nacelnik_GU Бојан Кузмановић Бојан Кузмановић рођен је у Пожаревцу 17. новембра 1968. године. У Пожаревцу је завршио основну школу и средњу школу. Након завршене Пожаревачке гимназије уписује Правни факултет у  Београду. Радни однос је засновао у Скупштини општине Пожаревац 1995. године у Служби за скупштинске...

Одељење за општу управу и скупштинске послове

11 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ Начелник Одељења: Зорица Марковић Тел: 012/539-670 А) ОДСЕК ЗА ОПШТУ УПРАВУ Шеф Одсека: Мирослав Унгурјановић Телефон: 012/539-606 ОДСЕК ЗА ОПШТУ УПРАВУ је организован у Одељењу за општу управу и скупштинске послове. Одсек обавља поверене послове и послове из...

Одељење за финансије и јавне набавке

11 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ Начелник Одељења: Милан Дабић Тел: 012/539-711 A) ОДСЕК ЗА БУЏЕТ Шеф Одсека: Јелена Петровић Телефон: 012/539-714 Одсек за буџет и финансије обавља послове који се односе на: -          израду стручног Упутства са основним економским смерницама за припрему нацрта...

Одељење за привреду, локално економски развој и заштиту животне средине

_Pozarevac ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Начелник Одељења: Милутин Васић Тел: 012/539-617 Одељење за привреду, локални економски развој и заштиту жвотне средине обавља послове који се односе на: праћење, анализирање и предлагање мера надлежним органима у области привреде, индустрије, комуналних...

Одељење за друштвене делатности

_Pozarevac ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Начелник Одељења: Милена Несторовић Тел: 012/539-677, Канц. 131 У Одељењу за друштвене делатности, образовани су: 1. Одсек за послове друштвених делатности 2. Одсек за финансијску подршку породици са децом и друштвену бригу о деци ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ Шеф...

Одељење за урбанизам и грађевинске послове

11 ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ Начелник Одељења : Војислав Пајић Тел: 012/539-649 Одељење за урбанизам и грађевинске послове има следеће Одсеке: - Одсек за урбанизам и планирање: 012/539-743 и 539-647; - Одсек за грађевинске послове: 012/539-691, 012/539-744 и 539-748; - Одсек...

Одељење за имовинско-правне, комуналне послове и саобраћај

11 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ, КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ Начелник Одељења : Драгана Живановић Тел: 012/539-638 Одељење за имовинско-правне, комуналне послове и саобраћај има следеће Одсеке -Одсек за имовинско правне послове; -Одсек за комуналне и саобраћајне послове; Одељење за имовинско правне комуналне послове и...

Одељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције

11 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ                                                                                           НАЧЕЛНИК : Оливера Најдановић                                                                                         Тел: 012/539-782 У Одељењу за инспекцијске послове и послове комуналне полиције  у складу са Правилником о унутрашњој систематизацији радних места, а на основу прописаних начела, образовани су одсеци као унутрашње...

Одељење за послове локалне пореске администрације

11 ОДЕЉЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ Начелник Одељења: Душанка Беговић e-mail: dbegovic(@)pozarevac.rs Тел: 012/539-773   Руководи радом одељења. Организује и прати континуирано, благовремено и ефикасно извршавање послова из делокруга одељења  у складу са прописима. Пружа потребну стручну помоћ у извршавању најсложенијих послова из делокруга одељења. Одговоран...