‘Градска управа’

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта вишепородичног становања у ул. Ужичкој бр. 9

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство и заштиту животне средине  О  Б  Ј  А  В  Љ  У  Ј  Е  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ   Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта вишепородичног становања,  спратности По+П+4+Пк (подрум, приземље, четири спрата и...

Начелник градске управе

Сузана Булајић Сузана Булајић је рођена 1984. године у Пожаревцу где је завршила основну школу и Гимназију. Дипломирала је 2008. године на Правном факултету Универзитета у Београду. Након завршетка студија почиње да ради на месту судијског приправника Основног суда у Пожаревцу, одакле...

Одељење за општу управу и скупштинске послове

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ Начелник Одељења: Слађана Петрушић Тел: 012/539-677 А) ОДСЕК ЗА ОПШТУ УПРАВУ Шеф Одсека: Мирослав Унгурјановић Телефон: 012/539-606 ОДСЕК ЗА ОПШТУ УПРАВУ је организован у Одељењу за општу управу и скупштинске послове. Одсек обавља поверене послове и послове из...

Одељење за финансије и јавне набавке

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ Начелник Одељења: Милан Дабић Тел: 012/539-631 A) ОДСЕК ЗА БУЏЕТ Шеф Одсека: Јелена Петровић Телефон: 012/539-714 Одсек за буџет и финансије обавља послове који се односе на: -          израду стручног Упутства са основним економским смерницама за припрему нацрта...

Одељење за привреду, локално економски развој и заштиту животне средине

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Начелник Одељења: Милутин Васић Тел: 012/539-617 Одељење за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине обавља послове који се односе на: праћење, анализирање и предлагање мера надлежним органима у области привреде, индустрије,...

Одељење за друштвене делатности

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Начелник Одељења: Милена Несторовић Тел: 012/539-677, Канц. 131 У Одељењу за друштвене делатности, образовани су: 1. Одсек за послове друштвених делатности 2. Одсек за финансијску подршку породици са децом и друштвену бригу о деци ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ Шеф...

Одељење за урбанизам и грађевинске послове

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ Начелник Одељења : Војислав Пајић Тел: 012/539-649 Одељење за урбанизам и грађевинске послове има следеће Одсеке: - Одсек за урбанизам и планирање: 012/539-743 и 539-647; - Одсек за грађевинске послове: 012/539-744 и 539-748; - Одсек за...

Одељење за имовинско-правне, комуналне послове и саобраћај

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ, КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ Начелник Одељења : Драгана Живановић Тел: 012/539-638 Одељење за имовинско-правне, комуналне послове и саобраћај има следеће Одсеке -Одсек за имовинско правне послове; -Одсек за комуналне и саобраћајне послове; Одељење за имовинско правне комуналне послове и...

Одељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ                                                                                           НАЧЕЛНИК : Оливера Најдановић                                                                                         Тел: 012/539-782 У Одељењу за инспекцијске послове и послове комуналне полиције  у складу са Правилником о унутрашњој систематизацији радних места, а на основу прописаних начела, образовани су одсеци као унутрашње...