Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
 
Назив Medijske usluge štampanih javnih glasila
Број JN OP 3/2017
Наручилац Скупштина града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 14.јун.2017 до 12ч 00м
Затворена
Датум објаве 15.мај.2017
Документација
Напомене