Registar propisa

Pretraga: Download Preuzmi Registar propisa
Oblast Službeni glasnik
SKUPŠTINA GRADA
Požarevac
Odluka o naknadama odbornika Skupštine Grada Požarevca, članova skupštinskih radnih tela, članova Gradskog veća Grada Požarevca i članova radnih tela Gradskog veća, 1/11-33, 8/15-98;
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Rešenje o obrazovanju Odbora za bezbednost Grada Požarevca, i o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova, 4/13-123, 6/13-41, 8/13-59, 3/15-199, 6/15-289, 8/15-107;
JP «TOPLIFIKACIJA»
Požarevac
Tarifni sistem za obračun i određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom, 8/15-107;
OSNOVNE ŠKOLE
Požarevac
Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ «Sveti Sava» u Požarevcu, 6/14-8, 8/15-107;
Privremeni objekti
Požarevac
Odluka o postavljanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji Grada Požarevca (prečišćen tekst), 8/15-115;
URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANjE
Požarevac
Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije „Tulba Tabana“ u Požarevcu, 8/15-53;
URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANjE
Požarevac
Tekstualni deo Plana detaljne regulacije „Tulba Tabana“ u Požarevcu, 8/15-56;
URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANjE
Požarevac
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije „Požarevac 1“, 8/15-80;
URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANjE
Požarevac
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije „Požarevac 2“, 8/15-83;
URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANjE
Požarevac
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije „Požarevac 3“, 8/15-85;
URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANjE
Požarevac
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije „Požarevac 4“, 8/15-88;
URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANjE
Požarevac
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije „Požarevac 5“, 8/15-91;
URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANjE
Požarevac
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije „Požarevac 6“, 8/15-84;
DRUŠTVENE DELATNOSTI
Požarevac
Odluka o ostvarivanju prava na naknadu za vantelesnu oplodnju, 18/13-51, 8/15-97;
DRUŠTVENE DELATNOSTI
Požarevac
Odluka o izmenama Odluke o pristupanju izradi Strategije održivog razvoja Grada Požarevca 2014-2020. godine, 8/15-97;