Registar propisa

Pretraga: Download Preuzmi Registar propisa
Oblast Službeni glasnik
GRADSKA UPRAVA
Požarevac
Odluka o boji i načinu označavanja vozila i plovila i opremi komunalne policije, 1/10-43;
GRADSKA UPRAVA
Požarevac
Pravilnik o korišćenju službenih mobilnih telefona u organima Gradske uprave, 4/13-144;
FINANSIRANjE GRADA
Požarevac
Odluka o budžetu Grada Požarevca za 2016. godinu, 13/15-1;
FINANSIRANjE GRADA
Požarevac
Odluka o utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu i Gradskoj opštini Kostolac u 2016. godini, 13/15-109;
FINANSIRANjE GRADA
Požarevac
Odluka o raspoređivanju prihoda Gradske opštine Kostolac u 2014. godini, 13/15-109;
FINANSIRANjE GRADA
Požarevac
Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Požarevca za 2014. godinu, 1/15-29;
FINANSIRANjE GRADA
Požarevac
Odluka o završnom računu budžeta Grada Požarevca za 2014. godinu, 6/15-1;
FINANSIRANjE GRADA
Požarevac
Odluka o lokalnim administrativnim taksama, 3/09-58, 13/12-48;
FINANSIRANjE GRADA
Požarevac
Odluka o lokalnim komunalnim taksama, 18/13-38, 3/14-7, 13/14-101, 3/15-103, 13/15-110;
FINANSIRANjE GRADA
Požarevac
Odluka o boravišnoj taksi, 4/09-61;
FINANSIRANjE GRADA
Požarevac
Odluka o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu i stope amortizacije na teritoriji Grada Požarevca, 13/13-40;
FINANSIRANjE GRADA
Požarevac
Odluka o određivanju zona za obračun poreza na imovinu i prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji Grada Požarevca, 13/13-60, 7/14-41, 13/14-357, 11/15;
FINANSIRANjE GRADA
Požarevac
Odluka o iznosu poreza na poljoprivredno i šumsko zemljište za 2011. godinu, 8/11-31;
FINANSIRANjE GRADA
Požarevac
Odluka o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga, 13/12-40;
FINANSIRANjE GRADA
Požarevac
Pravilnik o budžetskom računovodstvu i računovodstvenim politikama, 4/13-148;
FINANSIRANjE GRADA
Požarevac
Uputstvo o radu trezora Grada Požarevca, 4/13-157;
FINANSIRANjE GRADA
Požarevac
Odluka o obavezu podnošenje poreskih prijava za utvrđivanja poreza na imovinu nepokretnosti obveznika koji ne vode poreske knjige, koji se nalaze na teritoriji Grada Požarevca, 13/14-108;
JAVNA PREDUZEĆA I PRIVREDNA DRUŠTVA
Požarevac
Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti Grada Požarevca („Službeni glasnik RS“, br. 5/14)
JP «TOPLIFIKACIJA»
Požarevac
Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća “Toplifikacija”, 2/13-11;
JP «TOPLIFIKACIJA»
Požarevac
Rešenje o davanju saglasnosti na Statut JP "Toplifikacija",