Home » Announcements » Public access for planning documents
 

(Srpski) IZLAGANjE NA JAVNI UVID NACRT ELABORATA O OPRAVDANOSTI OTUĐENjA GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA NA LOKACIJI „SEVERNI BLOK INDUSTRIJSKE ZONE“ U POŽAREVCU, NA KP BR. 6780/ 71 KO POŽAREVAC, NEPOSREDNOM POGODBOM, BEZ NAKNADE MEŠOVITOM PREDUZEĆU ZA PROIZVODNJU I PRERADU “BAMBI SUCCESS“ DOO POŽAREVAC

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

U skladu sa članom 99. stav 10. i 12 i članom 100. stav 1 tačka 4. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br, 72/09,81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14m 145/14 i 83/18) i članom 12. stav 2. Uredbe o uslovima, načinu i postupku pod kojim se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade, kao i uslove, način i postupak razmene nepokretnosti („Službeni glasnik RS’’ broj 61/15, 88/15, 46/17 i 30/18), Gradsko veće Grada Požarevca oglašava

IZLAGANjE NA JAVNI UVID
NACRTA ELABORATA O OPRAVDANOSTI OTUĐENjA GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA NA LOKACIJI „SEVERNI BLOK INDUSTRIJSKE ZONE“ U POŽAREVCU, NA KP BR. 6780/ 71 KO POŽAREVAC, NEPOSREDNOM POGODBOM, BEZ NAKNADE MEŠOVITOM PREDUZEĆU ZA PROIZVODNJU I PRERADU “BAMBI SUCCESS“ DOO POŽAREVAC

Nacrt Elaborata o opravdanosti otuđenja gradskog građevinskog zemljišta na lokaciji „Severni blok industrijske zone“ u Požarevcu, na kp br. 6780/ 71 KO Požarevac, neposrednom pogodbom, bez naknade Mešovitom preduzeću za proizvodnju i preradu “Bambi Success“ DOO Požarevac, izgrađen od strane Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Požarevca, pod brojem 014-464-38/2019 od oktobra 2019. godine (u daljem tekstu: nacrt Elaborata) izlaže se na javni uvid u periodu od 24. 10. 2019. do 31.10. 2019. godine.
Uvid u nacrt Elaborata može se izvršiti na zvaničnoj internet stranici Grada Požarevca www.pozarevac.rs, kao i u kancelariji broj 36 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca, u ul. Drinska broj 2 u Požarevcu, u vremenu od 12,00 do 15,00 časova.
Za pružanje dodatnih informacija u vezi sa nacrtom Elaborata obratiti se Odeljenju za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Požarevca, na broj telefona 012/539-678.
Svi građani, predstavnici civilnog društva, stručna javnost i svi drugi zainteresovani subjekti mogu podneti primedbe na nacrt Elaborata za vreme trajanja javnog uvida, eletronskim putem na e-mail: marko.savic@pozarevac.rs ili smiladinovic@pozarevac.rs, ili poštom na adresu: Gradska uprava Grada Požarevca, Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine, ul. Drinska br. 2, Požarevac, za naznakom: ,,Za javni uvid nacrta Elaborata“.

PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA
GRADA POŽAREVCA,
GRADONAČELNIK
Bane Spasović, dipl. pravnik, sr

Dokumentacija – Elaborat

Share: Facebook Twitter