Home » Announcements » Vacancies
 

(Srpski) ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА – ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Република Србнја

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

Градско веће Града Пожаревца Број: 09-06-21/2019-21

Дана: 13. фебруар 2019. године

Пожаревац

На основу члана 56. став 3. Закона о локалној самоуправи („(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 95, 102. и 103. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон и 95/2018) и члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 95/2016 ) Градско веће Града Пожаревца оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА –

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ

УПРАВЕ – СЛУЖБЕНИК НА ПОЛОЖАЈУ II ГРУПА

I Орган у коме се радно место попуњава:

Градска управа Града Пожаревца, у Пожаревцу, ул. Дринска бр.2.

II Радно место које се попуњава:

Заменик начелника Градске управе – службеник на положају II група, на период од 5 година.

Опис послова радног места: Замењује начелника Градске управе у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност у складу са законом, Статутом Града, одлукама Скупштине Града, Градског већа и Градоначелника, обавља и друге послове из надлежности Градске управе по овлашћењу начелинка Градске управе.

Услови за рад на радном месту:

– држављанство Републике Србије;

– стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским

  студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер

  струковним студнјама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким

  струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године

  или специјалистичким студијама на факултету;

– положен државни стручни испит;

– најмање пет година радног искуства у струци;

– да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу  

  аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из

  радног односа,  да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

  1. Познавања Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ бр. 129/2007 н 83/2014- др.закон) познавања Закона о општем управном постуику („Службени гласник РС“\ број 18/2016),) Статут Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца” бр. 10/2018), Одлуке о Градској управи Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 10/2018), Закона о запосленима у аутономним нокрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон и 95/2018) и Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016 и 104/2016 – др. закон) применом теста знања или усмено путем разговора.
  2. Вештина комуникације, усмено, путем разговора.
  3. Познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару).

III Место рада:

Пожаревац, ул. Дринска бр.2.

IV Адреса на коју се подносе пријаве:

Градска управа Града Пожаревца, Пожаревац, ул. Дринска бр.2, са назнаком ,.3а јавни конкурс за заменика начелника Градске управе“.

V Пријава треба да садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

Пријава на конкурс мора бити својеручно иотписана.

Уз пријаву на јавни конкурс кандидат подноси следећу документацију:

           – уверење о држављанству;

           – извод из матичне књиге рођених;

    – диплому о стеченој стручној спреми;

    – фотокопију или очитану личну карту;

          – изјаву у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега;

          – доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);

          – уверење Министарства унутрашњих послова – да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеии (издато након објављивања овог огласа);

          – уверење Основног и Вишег суда да против кандидата није подигнута оптужница (издато након објављивања огласа),

          – уверење о положеном државном стручном испиту (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту);

         – оригинал или оверена фотокопија потврде или уверења послодавца да канди-дату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа (достављају само они кандидати који су радили у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе).

          Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена у општини/Градској управи, суду или код јавног бележника.

          Напомена: документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење полицијске управе о неосуђиваности.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3) Наведене доказе кандидат, може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности – да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на интернет презентацији Града Пожаревца: www.pozarevac.rs.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

VI Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Небојша Трајковић, руководилац Одељења за послове органа Града и информационе технологије, телефон: 012/539-665; e-mail: ntrajkovic@pozarevac.rs

VII Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу „Данас“.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, конкурсна комисија одбацује закључком против кога се може изјавити жалба жалбеној комисији у року од осам дана од дана пријема закључка.

Жалба не здржава извршење закључка.

VIII Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном  месту провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, и то провера знања, односно познавања рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office), доставиће се писмено обавештење о томе када отпочиње изборни поступак, о чему ће кандидати бити обавештени и путем интернет адресе, ако је дата, као и телефонским путем.

Овај оглас објављује се на web страници https://pozarevac.rs/,  a обавештење о јавном конкурсу у дневним новинама „Данас“.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

ВЕЋА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА                                   

Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

Share: Facebook Twitter