Home » Announcements » Vacancies
 

(Srpski) JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNOG MESTA – ZAMENIK NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Republika Srbnja

GRAD POŽAREVAC

Gradsko veće Grada Požarevca Broj: 09-06-21/2019-21

Dana: 13. februar 2019. godine

Požarevac

Na osnovu člana 56. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („(„Službeni glasnik RS“ br. 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 95, 102. i 103. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016, 113/2017, 113/2017 – dr. zakon i 95/2018) i člana 12. stav 2. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, 95/2016 ) Gradsko veće Grada Požarevca oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNOG MESTA –

ZAMENIK NAČELNIKA GRADSKE

UPRAVE – SLUŽBENIK NA POLOŽAJU II GRUPA

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Gradska uprava Grada Požarevca, u Požarevcu, ul. Drinska br.2.

II Radno mesto koje se popunjava:

Zamenik načelnika Gradske uprave – službenik na položaju II grupa, na period od 5 godina.

Opis poslova radnog mesta: Zamenjuje načelnika Gradske uprave u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti da obavlja svoju dužnost u skladu sa zakonom, Statutom Grada, odlukama Skupštine Grada, Gradskog veća i Gradonačelnika, obavlja i druge poslove iz nadležnosti Gradske uprave po ovlašćenju načelinka Gradske uprave.

Uslovi za rad na radnom mestu:

– državljanstvo Republike Srbije;

– stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim

  studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master

  strukovnim studnjama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim

  strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine

  ili specijalističkim studijama na fakultetu;

– položen državni stručni ispit;

– najmanje pet godina radnog iskustva u struci;

– da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu  

  autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz

  radnog odnosa,  da nije pravnosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

  1. Poznavanja Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. Glasnik RS“ br. 129/2007 n 83/2014- dr.zakon) poznavanja Zakona o opštem upravnom postuiku („Službeni glasnik RS“\ broj 18/2016),) Statut Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca” br. 10/2018), Odluke o Gradskoj upravi Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“ br. 10/2018), Zakona o zaposlenima u autonomnim nokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016, 113/2017, 113/2017 – dr. zakon i 95/2018) i Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016 i 104/2016 – dr. zakon) primenom testa znanja ili usmeno putem razgovora.
  2. Veština komunikacije, usmeno, putem razgovora.
  3. Poznavanje rada na računaru – praktična provera (rad na računaru).

III Mesto rada:

Požarevac, ul. Drinska br.2.

IV Adresa na koju se podnose prijave:

Gradska uprava Grada Požarevca, Požarevac, ul. Drinska br.2, sa naznakom ,.3a javni konkurs za zamenika načelnika Gradske uprave“.

V Prijava treba da sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

Prijava na konkurs mora biti svojeručno iotpisana.

Uz prijavu na javni konkurs kandidat podnosi sledeću dokumentaciju:

           – uverenje o državljanstvu;

           – izvod iz matične knjige rođenih;

    – diplomu o stečenoj stručnoj spremi;

    – fotokopiju ili očitanu ličnu kartu;

          – izjavu u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega;

          – dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo);

          – uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova – da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseii (izdato nakon objavljivanja ovog oglasa);

          – uverenje Osnovnog i Višeg suda da protiv kandidata nije podignuta optužnica (izdato nakon objavljivanja oglasa),

          – uverenje o položenom državnom stručnom ispitu (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu dostavljaju uverenje o položenom pravosudnom ispitu);

         – original ili overena fotokopija potvrde ili uverenja poslodavca da kandi-datu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (dostavljaju samo oni kandidati koji su radili u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave).

          Svi dokazi prilažu se u originalu  ili u fotokopiji koja je overena u opštini/Gradskoj upravi, sudu ili kod javnog beležnika.

          Napomena: dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje policijske uprave o neosuđivanosti.

Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (član 9. stav 3); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (član 103. stav 3) Navedene dokaze kandidat, može da dostavi uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti – da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na internet prezentaciji Grada Požarevca: www.pozarevac.rs.

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

VI Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:

Nebojša Trajković, rukovodilac Odeljenja za poslove organa Grada i informacione tehnologije, telefon: 012/539-665; e-mail: ntrajkovic@pozarevac.rs

VII Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnom listu „Danas“.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave kandidata i prijave uz koje kandidati nisu priložili sve potrebne dokaze, konkursna komisija odbacuje zaključkom protiv koga se može izjaviti žalba žalbenoj komisiji u roku od osam dana od dana prijema zaključka.

Žalba ne zdržava izvršenje zaključka.

VIII Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:

Kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom  mestu provera  stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku, i to provera znanja, odnosno poznavanja rada na računaru – praktičnim radom na računaru (MS Office), dostaviće se pismeno obaveštenje o tome kada otpočinje izborni postupak, o čemu će kandidati biti obavešteni i putem internet adrese, ako je data, kao i telefonskim putem.

Ovaj oglas objavljuje se na web stranici https://pozarevac.rs/,  a obaveštenje o javnom konkursu u dnevnim novinama „Danas“.

* Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA

VEĆA GRADA POŽAREVCA                                   

Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r.

Share: Facebook Twitter