Home » Announcements » Vacancies
 

(Srpski) Javni konkurs za sufinansiranje obnove uličnih fasada stambeno-poslovnih zgrada u 2019. godini na teritoriji Grada Požarevca

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Na osnovu člana 9. stav 2. Odluke o održavanju zgrada i spoljnog izgleda zgrada, uslovima, načinu i kriterijumima sufinansiranja obnove fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 12/17, 15/17, 15/17 i 4/18) i člana 1. Odluke o utvrđivanju urbanističke zone obaveznog investicionog održavanja i unapređenja svojstva zgrade i zone obaveznog održavanja spoljnog izgleda zgrade u 2019. godini („Službeni glasnik Grada Požarevca, br. 14/18),  Gradsko veće Grada Požarevca objavljuje

J A V N I    K O N KU R S

za sufinansiranje obnove uličnih fasada   stambeno-poslovnih zgrada u 2019. godini na teritoriji Grada Požarevca

  1. Grad Požarevac raspisuje Javni konkurs za sufinansiranje obnove uličnih fasada stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji Grada Požarevca u 2019. godini.
  2. Pravo učešća na ovom konkursu za sufinansiranje obnove uličnih fasada imaju stambene zajednice stambeno – poslovnih zgrada u ulici, Trg Oslobođenja broj 3 i ulici Tabačka čaršija broj 1, 3 i 5 sve u Požarevcu, a shodno odredbi člana 1, Odluke o utvrđivanju urbanističke zone obaveznog investicionog održavanja i unapređenja svojstva zgrade i zone obaveznog održavanja spoljnog izgleda zgrade u 2019. godini („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 14/18).

3.Uz prijavu, upravnik zgrade kao ovlašćeno lice  u ime stambene zajednice stambeno-poslovne zgrade iz tačke 1, je dužno da uz zahtev za sufinansiranje obnove fasade, dostavi sledeću dokumentaciju:

a) Odluku nadležnog organa o izboru upravnika zgrade;

b) Ime i prezime i adresu upravnika zgrade, izvod iz sudskog registra, telefon, mobilni telefon, e-mail adresa;

v) Izvod iz lista nepokretnosti sa kopijom plana katastarske parcele ne stariji od 6 (šest) meseci;

g) Tehničku dokumentaciju u skladu sa posebnim propisima: kopiju građevinske i upotrebne dozvole, odnosno dokaz da je zgrada građena pre donošenja propisa, ili dokaz da je stambena zgrada legalizovana/ozakonjena, kao i rešenje o odobrenju izvođenja radova za koje je podnet zahtev za sufinansiranje;

d) Odluku skupštine stambene zajednice o usvajanju godišnjeg programa upravljanja zgradom (GPU) u kojem su planirani radovi i sredstva za izvođenje radova na obnovi ulične fasada stambeno- poslovne  zgrade;

đ) Overenu izjavu kojom upravnik zgrade potvrđuje da raspolaže osiguranim finansijskim sredstvima od strane vlasnika posebnih delova, a u skladu sa predmerom i predračunom planiranih radova  koji je sastavni deo tehničke dokumentacije.

e) Uz rešenje o odobrenju izvođenja radova za koje je podnet zahtev za sufinansiranje obnove ulične fasada dostavlja se i tekstualni i grafički deo tehničke dokumentacije (nacrt postojećeg i novo stanje zgrade) sa foto dokumentacijom postojećeg stanja.

ž) Predmer i predračun radova u kome su posebno iskazani radovi po modelu sufinansiranja (deo koji zajednički snose vlasnici posebnih delova i Ggrad Požarevac) i radovi koje u celosti finansiraju vlasnici posebnih delova.

  • Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u listu „Reč naroda“.

 Ovaj oglas postaviti na zvaničnom internet stranici Grada   Požarevca, i na oglasnoj tabli  Gradske Uprave Grada Požarevca.

  1. Neblagovremene i nepotpune prijave, odnosno koje nisu podnete u roku i bez tražene dokumentacije biće odbačene.

Zainteresovani učesnici javnog oglasa u toku trajanja ovog oglasa, a pre podnošenja prijava mogu dobiti detaljnije informacije , na telefon broj 012 -539-638

Prijave se podnose na sledeću adresu:

– GRAD POŽAREVAC, 12000 POŽAREVAC, Ulica Drinska 2  (za Komisiju za utvrđivanje prioriteta za obnovu uličnih fasada stambeno poslovnih zgrada) ili lično u prijemnu kancelariju broj 9  Gradske uprave Požarevca, na istoj adresi. U radnom vremenu ponedeljak-petak od 7.30 – 15.30 časova

Na poleđini koverte vidljivo naznačiti naziv i adresu podnosioca prijave.

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA

Share: Facebook Twitter