Home » Announcements
 

(Srpski) JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU Urbanističkog projekta lokacije k.p.br. 7766/94 KO Požarevac, ul. 27. aprila u Požarevcu

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

          U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (”Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i člana 83. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 64/2015),

  

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo

i zaštitu životne sredine

 

O  B  J  A  V  Lj  U  J  E

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

 

Urbanističkog projekta lokacije k.p.br. 7766/94 KO Požarevac, ul. 27. aprila u Požarevcu, radi urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta, spaartnosti P+3+Pk, za potrebe Regionalnog stambenog programa za trajno zbrinjavanje izbeglica, urađen od strane Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije iz Beograda. Odgovorni urbanista je dr. Igor Marić, dipl.inž.arh. – sa licencom br. 200 0066 03.

Investitor urbanističkog projekta je Grad Požarevac, sa sedištem u Požarevcu, ul. Drinska br. 2.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana, počev od 18.05.2017. godine, zaključno sa 24.05.2017. godine, u kancelariji broj 137 na prvom spratu zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Suzana Trifunović, dipl.inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo i zaštitu životne sredine, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 137 zgrade Gradske uprave grada Požarevca – kontakt telefon 539-764.

 k.p.br. 776694 KO Požarevac, ul. 27. aprila u Požarevcu

Share: Facebook Twitter