Home » Announcements » About City » Planning documentation » Planovi detaljne regulacije
 

(Srpski) JAVNI UVID u NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE „DRAGULj“ U KOSTOLCU

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

GRAD POŽAREVAC

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinske poslove

u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14), i članovima od 54-67. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 64/15)

oglašava

JAVNI UVID

u

NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE „DRAGULj“ U KOSTOLCU

JAVNI UVID u Nacrt plana detaljne regulacije „Dragulj“ u Kostolcu održaće se od 21. novembra do 21. decembra 2018. godine u trajanju od 30 dana, svakog radnog dana u prostorijama Gradske uprave Grada Požarevca, prostorijama Gradske opšine Kostolac kao i na internet prezentaciji Grada Požarevca https://pozarevac.rs/.

Fizička i pravna lica mogu dostaviti primedbe na Nacrt plana detaljne regulacije „Dragulj“ u Kostolcu, Gradskoj upravi Grada Požarevca, Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo, Drinska 2, Požarevac u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 21. decembrom 2018. godine.

JAVNA PREZENTACIJA planskog dokumenta biće održana u:  utorak 27. novembra 2018. godine, sa početkom u 11 časova, u zgradi Gradske uprave Grada Požarevca, u sali broj 11, ulica Drinska 2, u Požarevcu.

JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA JAVNI UVID biće održana po završetku javnog uvida, u ponedeljak 24. decembar 2018. godine, sa početkom u 11  časova, u sali broj 11, u zgradi Gradske uprave Grada Požarevca, ulica Drinska broj 2, u Požarevcu. Fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su u toku trajanja javnog uvida podneli primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno obrazložiti podnete primedbe. Obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav o svakoj podnetoj primedbi.

Planska dokumentacija

Share: Facebook Twitter