Home » Градска управа » Department of Finance and Procurement
 

Department of Finance and Procurement

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Начелник Одељења: Милан Дабић

Тел: 012/539-631

A) ОДСЕК ЗА БУЏЕТ

Шеф Одсека: Јелена Петровић

Телефон: 012/539-714

Одсек за буџет и финансије обавља послове који се односе на:

–          израду стручног Упутства са основним економским смерницама за припрему нацрта Одлуке о буџету града Пожаревца и финансијских планова буџетских корисника;

–          анализирање и усаглашавање захтева за финансирање буџетских корисника и  предлагање износа апропријација који се уносе у нацрт буџета;

–          припрему и израду предлога финансијских планова усаглашених са индиректним буџетским корисницима;

–          израду нацрта буџета града;

–          обавештавање корисника буџета о усвојеним апропријацијама и извршеним променама истих;

–          припрему и анализу тромесечних и месечних планова за извршење буџета  директних буџетских корисника;

–          дефинисање тромесечне, месечне и дневне квоте преузетих обавеза и обавештавање буџетских корисника о одобреним квотама;

–          припрема  и израда одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету (ребаланс буџета), израда предлога допунског буџета, израду предлога решења о привременом финансирању буџета;

–          давање предлога решења о одобрењу средстава из текуће буџетске резерве;

–          праћење реализације средстава текуће буџетске резерве;

–          вршење евентуалне корекције (промене апропријација) директних буџетских корисника и прослеђивање коригованог плана трезору;

–          обраду захтева за додатним средствима буџетских корисника;

–          праћење законских прописа и нормативних аката која регулишу буџетске приходе и давање предлога нацрта одлуке за увођење нових врста буџетских прихода;

–          вршење провере захтева корисника да ли су испоштоване одредбе Закона о јавним набавкама;

–          усаглашавање финансијских планова јавних предузећа са буџетским средствима;

–          праћење  реализације финансијских планова јавних предузећа;

–          праћење и анализа стања и развоја јавних предузећа;

–          праћење и анализа степена коришћења капацитета, инвестиционог улагања, физичког обима производње у јавним предузећима;

–          праћење и анализа цене услуга јавних предузећа и давање мишљења у вези захтева за корекцију цена Градском већу;

–          праћење и вођење потребне евиденције и извештавање у вези са зарадама и плановима Јавних предузећа;

–          примање и вођење евиденције о примљеним захтевима индиректног корисника, ЈП Дирекције за изградњу града Пожаревца и других јавних предузећа, провера и одобравање захтева за пренос средстава.

Б) ОДСЕК ЗА ТРЕЗОР, ФИНАНСИЈСКУ ОПЕРАТИВУ И РАЧУНОВОДСТВО

Шеф одсека: Славица Вукашиновић

Телефон:012/539-710

Одсек за трезор, финансијску оперативу и рачуноводство налази се у оквиру Одељења за финансије и јавне набавке Градске управе Пожаревац.Одсек за трезор, финансијску оперативу и рачуноводство обавља следеће послове:

– финансијско планирање: пројекција и праћење прилива на консолидованом рачуну трезора и плаћање расхода, које садржи  следећу анализу :анализа готовинских токова,плана извршења буџета и сервисирање дуга

-дефинисање тромесечних, месечних и дневних квота преузетих обавеза и плаћања;

– управљање готовинским средствима које обухвата управљање консолидованим рачуном трезора на који се уплаћују сва примања и из којих се врше сва плаћања из буџета, који се односе на отварање и контролу банкарских рачуна и подрачуна, управљање банкарским односима, управљање ликвидношћу, стара се о наплати камате по пласираним средствима  трезора;

– организација и контрола свих  директних  и индиректних корисника буџета, који се финансирају директно са рачуна буџета, вођење главне књиге и помоћних евиденција;

– организација и контрола вођења пословних књига месних заједница и фондова града Пожаревца;

– организација и састављање периодичних и годишњих консолидованих извештаја, као и годишњег биланса са свим рачуноводственим извештајима прописаних Уредбом о буџетском рачуноводству;

– организација процеса свакодневне обраде и плаћање по захтевима корисника;

-одобравање плаћања по примљеним захтевима, или по припремљеним налозима  за електронско плаћање;

– одређивање приоритета плаћања у складу са ликвидношћу трезора;

-иницирање потребе задуживања у циљу обезбеђења ликвидности трезора.

СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ТРЕЗОРА И РАЧУНОВОДСТВА

                                                            Шеф Службе: Весна Игњатовић

                                                                                           Телефон:012/539-721

Служба за послове трезора и рачуноводства налази се у оквиру Одсеку за трезор, финансијску оперативу и рачуноводство, у канцеларији 16 и 17 , у приземљу зграде .У свом делокругу рада

–          води главну књигу трезора ,

–          врши унос дневних промена прихода и расхода трезора,

–          врши месечно слагање прилива прихода трезора са Управом за трезор,

–          врши унос основних апропријација и измена апропријација одобрених одлуком о буџету,

–          врши консолидацију рачуноводствених извештаја на нивоу трезора,

–          врши припрему и плаћање обавеза по фактурама, профактурама и закључцима Градског већа,

–          врши непосредан унос налога за електронско плаћање, или преузима већ унете налоге за електронско плаћање,

–          врши плаћање електронским путем.

–   води помоћне аналитичке евиденције директних и индиректних корисника буџета који се финансирају директно из трезора,

–   саставља периодичне и годишње билансе са свим рачуноводственим извештајима прописаних Уредбом о буџетском рачуноводству МЗ, Фондове, Градску управу, Градоначелника, Скупштину града Пожаревца,

–   по систему двојног књиговодства прати све пословне промене настале на рачунима месних заједница, прати реализацију финансијских планова месних заједница, саставља периодичне извештаје и годишње билансе у складу са законским прописима.

СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОПЕРАТИВЕ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА

                                                                   Шеф Службе: Виолета Стојановић

                                                                                                     Телефон:012/539-709

Служба за послове финансијске оперативе налази се у  оквиру Одсека за трезор,финансијску оперативу и рачуноводство , у канцеларији  15  , у приземљу зграде .Стручна служба обавља стручне и финансијско-техничке послове за потребе директних и индиректних корисника  буџета града Пожаревца , и то:

– синхронизује израду финансијских планова свих корисника који припадају органу управе,

– израђује План јавних набавки и Финансијски план Градске управе града Пожаревца и стручне службе Скупштине града Пожаревца,

– врши обрачун плата и накнада запослених Градске управе и месних заједница, Градоначелника града Пожаревца, плате и и накнаде постављених и именованих лица Скупштине града Пожаревца,

– врши обрачуне накнада Градском већу, накнада за рад комисија,савета и других радних тела које је формирала Скупштина, дневница и путних трошкова, уговора о делу и других уговора, накнаду одборника Скупштине града,

– води аналитичку евиденцију градског пословног простора,

– обавља стручне и финансијско-техничке послове за потребе Фондова чији је оснивач Скупштина града Пожаревца.

СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОПЕРАТИВЕ ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА

                                                                   Шеф Службе:Јасмина Миленковић

                                                                                                     Телефон:012/539-695

Служба за послове финансијске оперативе налази се у оквиру Одсека за трезор, финансијску оперативу и рачуноводство, у канцеларији 35 , у приземљу зграде . Служба обавља послове

– израде и усаглашавање финансијских планова корисника из области образовања, културе, социјалне заштите и спорта при изради нацрта Одлуке у буџету

– обавештавање корисника буџета о усвојеним апропријацијама и извршеним променама истих;

– припрема  и израда Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету (ребаланс буџета) у делу друштвених делатности;

– припрема измена и допуна финансијских планова корисника из области друштвених делатности

– послови финансирања свих установа и организација из области друштвених делатности

– пружање препорука корисницима буџетских средстава из области образовања, културе, социјалне заштите и спорта по питању буџета

– вршење евентуалне корекције (промене апропријација)  буџетских корисника из области друштвених делатности и прослеђивање коригованог плана трезору;

– обрада захтева за додатним средствима из области образовања, културе, социјалне заштите и спорта

– обрада захтева НВО и удружења, и других установа и појединаца за одобрењем новчаних средстава из буџета

– израда информација, анализа, извештаја, одлука и слично за потребе Одељења, Градоначелника и Градског већа, из области друштвених делатности

– пријем, провера и овера захтева корисника за пренос средстава

– вођење евиденције о добијеним, одобреним, пренетим захтевима

– попуњавање налога за пренос средстава и њихова достава трезору

– контрола реализације финансијских планова, апропријација и квота буџетских корисника из области образовања, културе, социјалне заштите и спорта

– обрада захтева за изменом квота, и обавештавање корисника о променама истих

– процес сравњења са трезором приликом консолидације за кориснике из области друштвених делатности

– издавање и овера књижица за повлашћену вожњу по републичким прописима за ратне војне инвалиде

– обрачунавање и требовање потребних средстава за све видове борачке заштите

– израда и благовремено достављање надлежном Министарству обрачуна потребних средстава за права .

ОДСЕК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Шеф Одсека: Биљана Кочи,

Тел. 539-681

Одсек за јавне набавке обавља послове који се односе на: истраживање тржишта и ефикасно планирање набавки; обезбеђивање услова за економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних средстава  и подстицања конкурентности и равноправности понуђача у поступцима јавних набавки; спровођење поступака јавних набавки по процедури прописаној законом за Градску управу града Пожаревца, Градоначелника и Градско веће града Пожаревца и Скупштину града Пожаревца; спровођење обједињених набавки за више наручилаца у складу са законом; одређивање запослених који ће представљати град Пожаревац у поступцима јавних набавки које спроводе други наручиоци; прикупљање и евидентирање података о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама; припрему образаца на коме  руководиоци организационих јединица у Градској управи града Пожаревца приказују своје потребе за одређеном врстом добара, услуга или радова у наредној буџетској години; на основу прикупљених планова потреба за наредну годину и извештаја из претходних година у вези са набавкама добара и услуга наручиоца, сачињавање јединственог Плана потреба за наредну годину, који се затим доставља Одсеку за буџет и финансије ради укључивања у предлог финансијског плана наручилаца за наредну годину; након усвајања Одлуке о буџету града Пожаревца сачињавање годишњих Планова набавки којима су обухваћени план јавних набавки и план набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује за три директна корисника; припрему и достављање кварталних извештаје о закљученим уговорима и спроведеним поступцима јавних набавки Управи за јавне набавке; израду извештаје о извршењу планова набавки и достављње у електронској форми Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији; прађење закључених уговора о јавним набавкама.

Спровођење једног поступка јавне набавке обухвата следеће активности које обављају запослени у Одсеку за јавне набавке:

-припрему модела одлука о покретању поступка јавне набавке, решења о именовању комисија за јавне набавке, конкурсне документације и уговора за све јавне набавке на основу претходно обављених консултација са познаваоцима одређених области и прописа из области из које се вршила додела јавне набавке;

– координацију активности на припреми конкурсне документације са Комисијама за јавне набавке;

– учествовање у раду свих Комисија за јавне набавке;

– припрему позива за подношење понуда за јавне набавке мале и велике вредности;

– старање о вођењу евиденције о дану и часу пријема понуда;

– координацију са члановима Комисија за јавне набавке;

– прикупљање понуда у координацији са председницима Комисија за јавне набавке;

-сачињавање извештаја о сваком спроведеном поступку јавне набавке и након потписивања од стране чланова Комисије, достављање наручиоцу;

– достављање одлуке о додели уговора свим понуђачима;

– припрему коначних уговора о јавним набавкама и достављање копија уговора начелнику Градске управе, Градоначелнику и председнику Скупштине града као и Одсеку за финансијску оперативу;

– објављивање огласа о јавним набавкама у складу са чланом 57. Закона о јавним набавкама на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца;

– припрему одговора на захтеве понуђача за заштиту њихових права;

– вођење евиденције о свакој појединачној јавној набавци;

– старање да се напред наведене активности обављају у законом прописаним роковима.

Одсек за јавне набавке поред наведених послова пружа и консултантске услуге и стручну помоћ директним и индиректним корисницима буџетских средстава и понуђачима у поступцима јавних набавки.

Share: Facebook Twitter