Home » Gradska uprava » Department of Finance and Procurement
 

Department of Finance and Procurement

ODELjENjE ZA FINANSIJE I JAVNE NABAVKE

Načelnik Odeljenja: Milan Dabić

Tel: 012/539-631

A) ODSEK ZA BUDžET

Šef Odseka: Jelena Petrović

Telefon: 012/539-714

Odsek za budžet i finansije obavlja poslove koji se odnose na:

–          izradu stručnog Uputstva sa osnovnim ekonomskim smernicama za pripremu nacrta Odluke o budžetu grada Požarevca i finansijskih planova budžetskih korisnika;

–          analiziranje i usaglašavanje zahteva za finansiranje budžetskih korisnika i  predlaganje iznosa aproprijacija koji se unose u nacrt budžeta;

–          pripremu i izradu predloga finansijskih planova usaglašenih sa indirektnim budžetskim korisnicima;

–          izradu nacrta budžeta grada;

–          obaveštavanje korisnika budžeta o usvojenim aproprijacijama i izvršenim promenama istih;

–          pripremu i analizu tromesečnih i mesečnih planova za izvršenje budžeta  direktnih budžetskih korisnika;

–          definisanje tromesečne, mesečne i dnevne kvote preuzetih obaveza i obaveštavanje budžetskih korisnika o odobrenim kvotama;

–          priprema  i izrada odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu (rebalans budžeta), izrada predloga dopunskog budžeta, izradu predloga rešenja o privremenom finansiranju budžeta;

–          davanje predloga rešenja o odobrenju sredstava iz tekuće budžetske rezerve;

–          praćenje realizacije sredstava tekuće budžetske rezerve;

–          vršenje eventualne korekcije (promene aproprijacija) direktnih budžetskih korisnika i prosleđivanje korigovanog plana trezoru;

–          obradu zahteva za dodatnim sredstvima budžetskih korisnika;

–          praćenje zakonskih propisa i normativnih akata koja regulišu budžetske prihode i davanje predloga nacrta odluke za uvođenje novih vrsta budžetskih prihoda;

–          vršenje provere zahteva korisnika da li su ispoštovane odredbe Zakona o javnim nabavkama;

–          usaglašavanje finansijskih planova javnih preduzeća sa budžetskim sredstvima;

–          praćenje  realizacije finansijskih planova javnih preduzeća;

–          praćenje i analiza stanja i razvoja javnih preduzeća;

–          praćenje i analiza stepena korišćenja kapaciteta, investicionog ulaganja, fizičkog obima proizvodnje u javnim preduzećima;

–          praćenje i analiza cene usluga javnih preduzeća i davanje mišljenja u vezi zahteva za korekciju cena Gradskom veću;

–          praćenje i vođenje potrebne evidencije i izveštavanje u vezi sa zaradama i planovima Javnih preduzeća;

–          primanje i vođenje evidencije o primljenim zahtevima indirektnog korisnika, JP Direkcije za izgradnju grada Požarevca i drugih javnih preduzeća, provera i odobravanje zahteva za prenos sredstava.

B) ODSEK ZA TREZOR, FINANSIJSKU OPERATIVU I RAČUNOVODSTVO

Šef odseka: Slavica Vukašinović

Telefon:012/539-710

Odsek za trezor, finansijsku operativu i računovodstvo nalazi se u okviru Odeljenja za finansije i javne nabavke Gradske uprave Požarevac.Odsek za trezor, finansijsku operativu i računovodstvo obavlja sledeće poslove:

– finansijsko planiranje: projekcija i praćenje priliva na konsolidovanom računu trezora i plaćanje rashoda, koje sadrži  sledeću analizu :analiza gotovinskih tokova,plana izvršenja budžeta i servisiranje duga

-definisanje tromesečnih, mesečnih i dnevnih kvota preuzetih obaveza i plaćanja;

– upravljanje gotovinskim sredstvima koje obuhvata upravljanje konsolidovanim računom trezora na koji se uplaćuju sva primanja i iz kojih se vrše sva plaćanja iz budžeta, koji se odnose na otvaranje i kontrolu bankarskih računa i podračuna, upravljanje bankarskim odnosima, upravljanje likvidnošću, stara se o naplati kamate po plasiranim sredstvima  trezora;

– organizacija i kontrola svih  direktnih  i indirektnih korisnika budžeta, koji se finansiraju direktno sa računa budžeta, vođenje glavne knjige i pomoćnih evidencija;

– organizacija i kontrola vođenja poslovnih knjiga mesnih zajednica i fondova grada Požarevca;

– organizacija i sastavljanje periodičnih i godišnjih konsolidovanih izveštaja, kao i godišnjeg bilansa sa svim računovodstvenim izveštajima propisanih Uredbom o budžetskom računovodstvu;

– organizacija procesa svakodnevne obrade i plaćanje po zahtevima korisnika;

-odobravanje plaćanja po primljenim zahtevima, ili po pripremljenim nalozima  za elektronsko plaćanje;

– određivanje prioriteta plaćanja u skladu sa likvidnošću trezora;

-iniciranje potrebe zaduživanja u cilju obezbeđenja likvidnosti trezora.

SLUŽBA ZA POSLOVE TREZORA I RAČUNOVODSTVA

                                                            Šef Službe: Vesna Ignjatović

                                                                                           Telefon:012/539-721

Služba za poslove trezora i računovodstva nalazi se u okviru Odseku za trezor, finansijsku operativu i računovodstvo, u kancelariji 16 i 17 , u prizemlju zgrade .U svom delokrugu rada

–          vodi glavnu knjigu trezora ,

–          vrši unos dnevnih promena prihoda i rashoda trezora,

–          vrši mesečno slaganje priliva prihoda trezora sa Upravom za trezor,

–          vrši unos osnovnih aproprijacija i izmena aproprijacija odobrenih odlukom o budžetu,

–          vrši konsolidaciju računovodstvenih izveštaja na nivou trezora,

–          vrši pripremu i plaćanje obaveza po fakturama, profakturama i zaključcima Gradskog veća,

–          vrši neposredan unos naloga za elektronsko plaćanje, ili preuzima već unete naloge za elektronsko plaćanje,

–          vrši plaćanje elektronskim putem.

–   vodi pomoćne analitičke evidencije direktnih i indirektnih korisnika budžeta koji se finansiraju direktno iz trezora,

–   sastavlja periodične i godišnje bilanse sa svim računovodstvenim izveštajima propisanih Uredbom o budžetskom računovodstvu MZ, Fondove, Gradsku upravu, Gradonačelnika, Skupštinu grada Požarevca,

–   po sistemu dvojnog knjigovodstva prati sve poslovne promene nastale na računima mesnih zajednica, prati realizaciju finansijskih planova mesnih zajednica, sastavlja periodične izveštaje i godišnje bilanse u skladu sa zakonskim propisima.

SLUŽBA ZA POSLOVE FINANSIJSKE OPERATIVE DIREKTNIH KORISNIKA

                                                                   Šef Službe: Violeta Stojanović

                                                                                                     Telefon:012/539-709

Služba za poslove finansijske operative nalazi se u  okviru Odseka za trezor,finansijsku operativu i računovodstvo , u kancelariji  15  , u prizemlju zgrade .Stručna služba obavlja stručne i finansijsko-tehničke poslove za potrebe direktnih i indirektnih korisnika  budžeta grada Požarevca , i to:

– sinhronizuje izradu finansijskih planova svih korisnika koji pripadaju organu uprave,

– izrađuje Plan javnih nabavki i Finansijski plan Gradske uprave grada Požarevca i stručne službe Skupštine grada Požarevca,

– vrši obračun plata i naknada zaposlenih Gradske uprave i mesnih zajednica, Gradonačelnika grada Požarevca, plate i i naknade postavljenih i imenovanih lica Skupštine grada Požarevca,

– vrši obračune naknada Gradskom veću, naknada za rad komisija,saveta i drugih radnih tela koje je formirala Skupština, dnevnica i putnih troškova, ugovora o delu i drugih ugovora, naknadu odbornika Skupštine grada,

– vodi analitičku evidenciju gradskog poslovnog prostora,

– obavlja stručne i finansijsko-tehničke poslove za potrebe Fondova čiji je osnivač Skupština grada Požarevca.

SLUŽBA ZA POSLOVE FINANSIJSKE OPERATIVE INDIREKTNIH KORISNIKA

                                                                   Šef Službe:Jasmina Milenković

                                                                                                     Telefon:012/539-695

Služba za poslove finansijske operative nalazi se u okviru Odseka za trezor, finansijsku operativu i računovodstvo, u kancelariji 35 , u prizemlju zgrade . Služba obavlja poslove

– izrade i usaglašavanje finansijskih planova korisnika iz oblasti obrazovanja, kulture, socijalne zaštite i sporta pri izradi nacrta Odluke u budžetu

– obaveštavanje korisnika budžeta o usvojenim aproprijacijama i izvršenim promenama istih;

– priprema  i izrada Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu (rebalans budžeta) u delu društvenih delatnosti;

– priprema izmena i dopuna finansijskih planova korisnika iz oblasti društvenih delatnosti

– poslovi finansiranja svih ustanova i organizacija iz oblasti društvenih delatnosti

– pružanje preporuka korisnicima budžetskih sredstava iz oblasti obrazovanja, kulture, socijalne zaštite i sporta po pitanju budžeta

– vršenje eventualne korekcije (promene aproprijacija)  budžetskih korisnika iz oblasti društvenih delatnosti i prosleđivanje korigovanog plana trezoru;

– obrada zahteva za dodatnim sredstvima iz oblasti obrazovanja, kulture, socijalne zaštite i sporta

– obrada zahteva NVO i udruženja, i drugih ustanova i pojedinaca za odobrenjem novčanih sredstava iz budžeta

– izrada informacija, analiza, izveštaja, odluka i slično za potrebe Odeljenja, Gradonačelnika i Gradskog veća, iz oblasti društvenih delatnosti

– prijem, provera i overa zahteva korisnika za prenos sredstava

– vođenje evidencije o dobijenim, odobrenim, prenetim zahtevima

– popunjavanje naloga za prenos sredstava i njihova dostava trezoru

– kontrola realizacije finansijskih planova, aproprijacija i kvota budžetskih korisnika iz oblasti obrazovanja, kulture, socijalne zaštite i sporta

– obrada zahteva za izmenom kvota, i obaveštavanje korisnika o promenama istih

– proces sravnjenja sa trezorom prilikom konsolidacije za korisnike iz oblasti društvenih delatnosti

– izdavanje i overa knjižica za povlašćenu vožnju po republičkim propisima za ratne vojne invalide

– obračunavanje i trebovanje potrebnih sredstava za sve vidove boračke zaštite

– izrada i blagovremeno dostavljanje nadležnom Ministarstvu obračuna potrebnih sredstava za prava .

ODSEK ZA JAVNE NABAVKE

Šef Odseka: Biljana Koči,

Tel. 539-681

Odsek za javne nabavke obavlja poslove koji se odnose na: istraživanje tržišta i efikasno planiranje nabavki; obezbeđivanje uslova za ekonomičnu, efikasnu i transparentnu upotrebu javnih sredstava  i podsticanja konkurentnosti i ravnopravnosti ponuđača u postupcima javnih nabavki; sprovođenje postupaka javnih nabavki po proceduri propisanoj zakonom za Gradsku upravu grada Požarevca, Gradonačelnika i Gradsko veće grada Požarevca i Skupštinu grada Požarevca; sprovođenje objedinjenih nabavki za više naručilaca u skladu sa zakonom; određivanje zaposlenih koji će predstavljati grad Požarevac u postupcima javnih nabavki koje sprovode drugi naručioci; prikupljanje i evidentiranje podataka o postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama; pripremu obrazaca na kome  rukovodioci organizacionih jedinica u Gradskoj upravi grada Požarevca prikazuju svoje potrebe za određenom vrstom dobara, usluga ili radova u narednoj budžetskoj godini; na osnovu prikupljenih planova potreba za narednu godinu i izveštaja iz prethodnih godina u vezi sa nabavkama dobara i usluga naručioca, sačinjavanje jedinstvenog Plana potreba za narednu godinu, koji se zatim dostavlja Odseku za budžet i finansije radi uključivanja u predlog finansijskog plana naručilaca za narednu godinu; nakon usvajanja Odluke o budžetu grada Požarevca sačinjavanje godišnjih Planova nabavki kojima su obuhvaćeni plan javnih nabavki i plan nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje za tri direktna korisnika; pripremu i dostavljanje kvartalnih izveštaje o zaključenim ugovorima i sprovedenim postupcima javnih nabavki Upravi za javne nabavke; izradu izveštaje o izvršenju planova nabavki i dostavljnje u elektronskoj formi Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji; prađenje zaključenih ugovora o javnim nabavkama.

Sprovođenje jednog postupka javne nabavke obuhvata sledeće aktivnosti koje obavljaju zaposleni u Odseku za javne nabavke:

-pripremu modela odluka o pokretanju postupka javne nabavke, rešenja o imenovanju komisija za javne nabavke, konkursne dokumentacije i ugovora za sve javne nabavke na osnovu prethodno obavljenih konsultacija sa poznavaocima određenih oblasti i propisa iz oblasti iz koje se vršila dodela javne nabavke;

– koordinaciju aktivnosti na pripremi konkursne dokumentacije sa Komisijama za javne nabavke;

– učestvovanje u radu svih Komisija za javne nabavke;

– pripremu poziva za podnošenje ponuda za javne nabavke male i velike vrednosti;

– staranje o vođenju evidencije o danu i času prijema ponuda;

– koordinaciju sa članovima Komisija za javne nabavke;

– prikupljanje ponuda u koordinaciji sa predsednicima Komisija za javne nabavke;

-sačinjavanje izveštaja o svakom sprovedenom postupku javne nabavke i nakon potpisivanja od strane članova Komisije, dostavljanje naručiocu;

– dostavljanje odluke o dodeli ugovora svim ponuđačima;

– pripremu konačnih ugovora o javnim nabavkama i dostavljanje kopija ugovora načelniku Gradske uprave, Gradonačelniku i predsedniku Skupštine grada kao i Odseku za finansijsku operativu;

– objavljivanje oglasa o javnim nabavkama u skladu sa članom 57. Zakona o javnim nabavkama na Portalu javnih nabavki Uprave za javne nabavke i internet stranici naručioca;

– pripremu odgovora na zahteve ponuđača za zaštitu njihovih prava;

– vođenje evidencije o svakoj pojedinačnoj javnoj nabavci;

– staranje da se napred navedene aktivnosti obavljaju u zakonom propisanim rokovima.

Odsek za javne nabavke pored navedenih poslova pruža i konsultantske usluge i stručnu pomoć direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava i ponuđačima u postupcima javnih nabavki.

Share: Facebook Twitter