Home » Градска управа » Department of Property Rights, municipal affairs and transport
 

Department of Property Rights, municipal affairs and transport

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ, КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ

Начелник Одељења : Драгана Живановић

Тел: 012/539-638

 

Одељење за имовинско-правне, комуналне послове и саобраћај има следеће Одсеке

-Одсек за имовинско правне послове;

-Одсек за комуналне и саобраћајне послове;

 

Одељење за имовинско правне комуналне послове и саобраћај обавља делатности које се односе на:

-спровођење мера за заштиту градских непокретности преко Градског јавног правобранилаштва и унапређење земљишта-узурпација, комасација, арондација и др;

– предузимање правних средстава за стицање и коришћење градске имовине;

– послове утврђивања услова за коришћење и располагање грађевинским земљиштем;

-послове конверзије права коришћења у право својине;

-престанак права коришћења и друге послове одређене законом и другим прописима;

-послове из стамбене области и пословног простора;

-спроводи поступак доделе локација и одобрења из области комуналног уређења;

-израђује нацрте одлука из области комуналног уређења;

-обавља послове из области техничког регулисања саобраћаја управљања и организације саобраћаја;

-даје сагласност за привремену измену режима саобраћаја;

-послови јавног, градског, приградског и ауто такси превоза и друге послове из области управљања саобраћајем;

-припрема нацрте одлука из свог делокруга надлежности и обавља стручне и административно-техничке послове за потребе радних тела, Скупштине и Градског већа;

Share: Facebook Twitter