Home » Градска управа » Одељење за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја
 

(Srpski) Одељење за комуналне делатности и енергетику

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Руководилац одељења: Ивана Перишић

Телефон: 012/539-747

Одељење за комуналне делатности и енергетику обавља послове који се односе на:

 • праћење и обезбеђивање услова за пружање услуга у области комуналних делатности;
 • стручне и техничко-технолошке послове у вези са управљањем комуналним отпадом;
 • праћење и унапређење функционисања јавних комуналних предузећа и комуналних делатности; реализацију пројеката и иницијатива са циљем модернизације рада јавних комуналних предузећа и побољшања комуналне инфраструктуре; праћење рада предузећа која обављају послове из области комуналних делатности; израда нацрта аката у вези са утврђивањем цена комуналних производа и услуга;
 • израду нацрта општих и других правних аката из делокруга Одељења (Стратегија, Одлука, Уговора, Решења и др.);
 • спровођење основних начела енергетске политике, дефинисања стратегије и планова развоја енергетике на локалном нивоу; планирање и развој енергетике на територији града, спровођење мера, енергетске ефикасности, сарадњу са надлежним министарством ради спровођења Акционог плана за енергетску ефикасност у Републици Србији,
 • прописивање услова и начина снабдевања топлотном енергијом са правилима рада дистрибутивне мреже за топлотну енергију и тарифни систем за одређивање цене топлотне енергије, као и друге послове из области енергетике;
 • регулисање и управљање саобраћајем и техничко регулисање саобраћаја; јавни градски и приградски саобраћај, планирање капацитета мрежа линија, управљање квалитетом у систему јавног превоза путника, безбедност саобраћаја и такси превоз; издају дозволе за вршење истовара и утовара робе из моторних возила;
 • послови у вези са одржавањем путева и саобраћајница у складу са законом;
 • послове означавања назива насељених места, улица и тргова на делу територије града;
 • издавање решења за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене постављање (киосци, баште угоститељских објеката, тезге, мобилијар и други мањи монтажни објекти);
 • послове везане за уређење зеленила;
 • старање о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења;
 • рестаурацију фасада зграда које су утврђене за културна добра, у складу са законом;
 • грађевинске послове у вези праћења и уређења грађевинског земљишта, сарадњу са надлежним комуналним и јавним предузећима, инспекцијским службама и другим надлежним институцијама,
 • припрему аката за Градско веће и Скупштину града из свог делокруга,
 • учествује у припреми прописа и других аката које доносе органи града, обавља стручне и административне послове за комисије и радна тела Градског већа и Скупштине Града из делокруга рада одељења, све поверене као и друге послове из свог делокруга.
Share: Facebook Twitter