Home » Gradska uprava » Odeljenje za komunalne, stambene poslove i poslove iz oblasti energetike i saobraćaja
 

(Srpski) Odeljenje za komunalne delatnosti i energetiku

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Rukovodilac odeljenja: Ivana Perišić

Telefon: 012/539-747

Odeljenje za komunalne delatnosti i energetiku obavlja poslove koji se odnose na:

 • praćenje i obezbeđivanje uslova za pružanje usluga u oblasti komunalnih delatnosti;
 • stručne i tehničko-tehnološke poslove u vezi sa upravljanjem komunalnim otpadom;
 • praćenje i unapređenje funkcionisanja javnih komunalnih preduzeća i komunalnih delatnosti; realizaciju projekata i inicijativa sa ciljem modernizacije rada javnih komunalnih preduzeća i poboljšanja komunalne infrastrukture; praćenje rada preduzeća koja obavljaju poslove iz oblasti komunalnih delatnosti; izrada nacrta akata u vezi sa utvrđivanjem cena komunalnih proizvoda i usluga;
 • izradu nacrta opštih i drugih pravnih akata iz delokruga Odeljenja (Strategija, Odluka, Ugovora, Rešenja i dr.);
 • sprovođenje osnovnih načela energetske politike, definisanja strategije i planova razvoja energetike na lokalnom nivou; planiranje i razvoj energetike na teritoriji grada, sprovođenje mera, energetske efikasnosti, saradnju sa nadležnim ministarstvom radi sprovođenja Akcionog plana za energetsku efikasnost u Republici Srbiji,
 • propisivanje uslova i načina snabdevanja toplotnom energijom sa pravilima rada distributivne mreže za toplotnu energiju i tarifni sistem za određivanje cene toplotne energije, kao i druge poslove iz oblasti energetike;
 • regulisanje i upravljanje saobraćajem i tehničko regulisanje saobraćaja; javni gradski i prigradski saobraćaj, planiranje kapaciteta mreža linija, upravljanje kvalitetom u sistemu javnog prevoza putnika, bezbednost saobraćaja i taksi prevoz; izdaju dozvole za vršenje istovara i utovara robe iz motornih vozila;
 • poslovi u vezi sa održavanjem puteva i saobraćajnica u skladu sa zakonom;
 • poslove označavanja naziva naseljenih mesta, ulica i trgova na delu teritorije grada;
 • izdavanje rešenja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene postavljanje (kiosci, bašte ugostiteljskih objekata, tezge, mobilijar i drugi manji montažni objekti);
 • poslove vezane za uređenje zelenila;
 • staranje o održavanju stambenih zgrada i bezbednosti njihovog korišćenja;
 • restauraciju fasada zgrada koje su utvrđene za kulturna dobra, u skladu sa zakonom;
 • građevinske poslove u vezi praćenja i uređenja građevinskog zemljišta, saradnju sa nadležnim komunalnim i javnim preduzećima, inspekcijskim službama i drugim nadležnim institucijama,
 • pripremu akata za Gradsko veće i Skupštinu grada iz svog delokruga,
 • učestvuje u pripremi propisa i drugih akata koje donose organi grada, obavlja stručne i administrativne poslove za komisije i radna tela Gradskog veća i Skupštine Grada iz delokruga rada odeljenja, sve poverene kao i druge poslove iz svog delokruga.
Share: Facebook Twitter