Home » Gradska uprava » Department of Urban Planning and Construction
 

Department of urban planning and construction

ODELjENjE ZA URBANIZAM I GRAĐEVINSKE POSLOVE

Načelnik Odeljenja : Vojislav Pajić

Tel: 012/539-649

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove ima sledeće Odseke:

– Odsek za urbanizam i planiranje: 012/539-743 i 539-647;

– Odsek za građevinske poslove: 012/539-744 i 539-748;

– Odsek za legalizaciju objekata: 012/539-742 i 539-743;

 

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove vrši  poslove vezane za urbanističko planiranje i sprovođenje planova, priprema odluke o pristupanju izradi i donošenju planova koje donosi jedinica lokalne samouprave, učestvuje u kreiranju projektnih zadataka, pripremanju i prikupljanju podataka neophodnih za izradu planova i urbanističkih projekata, koordinira rad sa izrađivačima planova, pregleda dostavljene koncepte i nacrte planova i izrađuje mišljenja po istim za potrebe komisije za planove, sprovodi proceduru oglašavanja, javnog uvida i sl; prati realizaciju planova višeg reda u smislu dostavljanja primedbi. U odeljenju se rešava i po pojedinačno podnetim zahtevima: informacije o lokaciji, potvrđivanje projekata parcelacije i preparcelacije, lokacijske dozvole, kontrola usklađenosti tehničke dokumentacije sa izdatom lokacijskom dozvolom, građevinske dozvole, ododrenje za upotrebu objekata,odobrenje za uklanjanje objekata, prijem izgrađenih temelja, obrada predmeta po žalbama, razna obaveštenja i izjašnjenja na zahtev stranke ili drugih organa. U Odeljenju se radi i poslovi vezani za izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola u postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata.

Share: Facebook Twitter