‘Planning documentation’

Javni uvid u Plan generalne regulacije “Požarevac 1”

GRAD POŽAREVAC GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 -US, 98/13 –...

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju poslovnih objekata – magacinskoh prostora – spratnosti od P+0 do Po+P+1 (1. faza) i od P+0 do P+1 (2. faza) na k.p.br. 7749/2 i 7749/7 KO Požarevac, u Požarevcu

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18 i 31/19) i članova 88, 91, 92. i 94. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja...

(Srpski) Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na k.p.br. 1068/1 i delovima k.p.br. 1065 i 1069/1 sve KO Požarevac

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.          U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik...

(Srpski) Plan detaljne regulacije izvorišta ”Ključ” Požarevac

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Plan detaljne regulacije izvorišta ''Ključ'' Požarevac...

(Srpski) Generalni Plan Požarevca

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Generalni Plan Požarevca...

(Srpski) Izmena i dopuna prostornog plana Grada Požarevca

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Izmena i dopuna prostornog plana Grada Požarevca...