Почетак » Обавештења » Јавни увид планске документације
 

Јавни увид у Нацрт Плана генералне регулације „Пожаревац 2“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Нацрта плана генералне регулације „Пожаревац 2“ на животну средину

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14), и члановима од 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПОЖАРЕВАЦ 2“

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НАЦРТА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПОЖАРЕВАЦ 2“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Плана генералне регулације „Пожаревац 2“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Нацрта плана генералне регулације „Пожаревац 2“ на животну средину одржаће се од 5. октобра до 5. новембра 2018. године у трајању од 30 дана, сваког радног дана у просторијама Градске управе Града Пожаревца, у канцеларији број 137, у периоду од 10-13 часова, као и на интернет презентацији Града Пожаревца https://pozarevac.rs/.

Физичка и правна лица могу доставити примедбе на Нацрт Плана генералне регулације „Пожаревац 2“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Нацрта плана генералне регулације „Пожаревац 2“ на животну средину у писаној форми, Градској управи Града Пожаревца, Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, Дринска 2, Пожаревац у току трајања јавног увида, закључно са 5. новембром 2018. године.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у:  четвртак 18. октобра 2018. године, са почетком у 12 часова, у сали број 11 у згради Градске управе Града Пожаревца, улица Дринска 2, у Пожаревцу.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у уторак 13. новембра 2018. године, са почетком у 11  часова, у сали број 11 у згради Градске управе Града Пожаревца, улица Дринска број 2, у Пожаревцу. Физичка лица и представници правних лица који су у току трајања јавног увида поднели примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено образложити поднете примедбе. Обрађивач планског документа јавно износи свој став о свакој поднетој примедби.

Документација

Подели са другима: Facebook Twitter