Почетак » Конкурси
 

Конкурс за расподелу средстава за културно-уметничка друштва у 2012. години

На основу члана 76. Закона о културу („Службени гласник РС“, број 72/2009), Одлуке о буџету града Пожаревца за 2012. годину („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 8/11) и Закључка Градског већа града Пожаревца број: 01-06-19/2012 од 14.02.2012. године, Градско веће града Пожаревца, расписује

К О Н К У Р С

ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКА ДРУШТВА У 2012. ГОДИНИ

I

Право учешћа на Конкурсу имају културно-уметничка друштва која су регистрована, и чија се делатност одвија на територији града Пожаревца (Конкурс се не односи на културно-уметничка друштва чија се делатност одвија на територији градске општине Костолац).

II

Културно-уметничка друштва могу да конкуришу за финансирање/суфинансирање трошкова који се односе на:

  • организовање и учешће на манифестацијама у земљи и иностранству
  • набавку основних средстава неопходних за делатност културно-уметничких друштава која негују традиционално народно стваралаштво.

III

Образац Пријаве на Конкурс може се преузети у канцеларији бр.9, Градска управа града Пожаревца, Дринска бр.2, 12 000 Пожаревац, или овде.

Уз пријавни образац Конкурса потребно је доставити:

  • Доказ о регистрацији (Решење о регистрацији издато од стране Агенције за привредне регистре-АПР)
  • Фотокопију ПИБ-а
  • Програм рада и финансијски план за 2012. годину (уз програм рада и финансијски план доставити и званични календар такмичења, односно позив на одређену манифестацију која у свом програму садржи елементе народног стваралаштва)
  • Копије захтева за финансирање код других инстанци, односно потврде одобрених финансијских средстава – уколико их поседује
  • Финансијски извештај за претходну финансијску годину

IV

Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса.

V

Пријаву доставити на адресу: Градско веће града Пожаревца, Комисија за расподелу средстава за културно-уметничка друштва, улица Дринска број 2, 12 000 Пожаревац, са назнаком:

„ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКА ДРУШТВА У 2012. ГОДИНИ – НЕ ОТВАРАТИ“

VI

По доношењу Одлуке Градског већа града Пожаревца о културно-уметничким друштвима која ће се финансирати из буџета града Пожаревца у 2012. години, сви подносиоци захтева биће обавештени о резултатима Конкурса у писаној форми.

НАПОМЕНА: Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VII

Конкурс се објављује у листу „Реч народа“ као и на интернет презентацији града Пожаревца www.pozarevac.rs.

 Образац Пријаве на Конкурс

 Образац Пријаве на Конкурс у PDF формату

Подели са другима: Facebook Twitter