‘Konkursi’

KONKURS ZA  SUFINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA  CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA  NA PODRUČJU GRADA POŽAREVCA U 2020. GODINI

Na osnovu čl. 32. Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS“, br. 36/06), člana 5. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa/projekata crkava i verskih zajednica koji se sufinansiraju iz budžeta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 7/14 i 6/16)...

Predlog Liste za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u 2020. godini

Predlog Liste za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u 2020. godini Rešenje o odbijanju Rešenje o odbacivanju...

Komisija za procenu predloga projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2017 – 2020 u 2020. godini

Predlog liste Rešenje o odbijanju...

Predlog liste za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016 – 2020. godine u 2020. godini

Predlog liste za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016 - 2020. godine Rešenje o odbijanju...

K o n k u r s za subvencionisanje kamata po studentskim kreditima za 2020. godinu

Na osnovu člana 2. Odluke o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka subvencionisanja kamata po studentskim kreditima kod poslovnih banaka na teritoriji Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 9/16, 1/17 i 3/17),  Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca, br: 09-06-9/2020-1 od 31. januara 2020. godine,...

K O N K U R S za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2019/2020. godinu

Na osnovu člana 8. Odluke o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 18/13) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca broj: od 2020. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje K O N K U R...