‘Konkursi’

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROGRAMA / PROJEKATA UDRUŽENjA KOJA SU OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD POŽAREVAC U OBLASTI ZAŠTITE LICA SA INVALIDITETOM U 2020. GODINI

    Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/09 i 99/11 – dr. zakoni i 44/18 – dr. zakon), člana 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja...

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA

Republika Srbija GRAD POŽAREVAC Gradska uprava Konkursna komisija Broj: 01-111-2/2020 13.1.2020. godine P o ž a r e v a c Na osnovu čl. 93. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne...

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija“ u Požarevcu čiji je osnivač Grad Požarevac

...

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“ u Požarevcu čiji je osnivač Grad Požarevac

...

KONKURS ZA PILOTIRANjE USLUGE LIČNOG PRATIOCA U 2020. GODINI

Na osnovu člana 57. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 24/11), člana 83. i 84. Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite („Službeni glasnik RS“, br. 42/13, 89/18 i 73/19), člana 8. Pravilnika o ličnom pratiocu deteta...

K O N K U R S ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU GRADA POŽAREVCA U 2019. GODINI

Na osnovu čl. 32. Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS“, br. 36/06), člana 5. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa/projekata crkava i verskih zajednica koji se sufinansiraju iz budžeta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 7/14 i 6/16)...