‘Konkursi’

Komisija za procenu predloga projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2017 – 2020 u 2020. godini

Predlog liste Rešenje o odbijanju...

Predlog liste za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016 – 2020. godine u 2020. godini

Predlog liste za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016 - 2020. godine Rešenje o odbijanju...

K o n k u r s za subvencionisanje kamata po studentskim kreditima za 2020. godinu

Na osnovu člana 2. Odluke o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka subvencionisanja kamata po studentskim kreditima kod poslovnih banaka na teritoriji Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 9/16, 1/17 i 3/17),  Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca, br: 09-06-9/2020-1 od 31. januara 2020. godine,...

K O N K U R S za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2019/2020. godinu

Na osnovu člana 8. Odluke o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 18/13) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca broj: od 2020. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje K O N K U R...

J A V N I    K O N K U R S ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROGRAMA / PROJEKATA NVO I UDRUŽENjA KOJA SU OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD POŽAREVAC U 2020. GODINI

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/09, 99/11 – dr. zakoni i 44/18 – dr. zakon), člana 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“,...

J A V N I K O N K U R S za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u Gradu Požarevcu u 2020. godini

Na osnovu člana 76. stav 1, 2. i 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16 – ispr. i 6/20), člana 2. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije,...