‘Obaveštenja’

Cene zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Požarevca

...

Predlog liste za pilotiranje usluge ličnog pratioca u 2019. godini

...

Odluke o taksama

 Odluka o Lokalnim administrativnim taksama  Odluka o boravišnoj taksi  Odluka o lokalnim komunalnim taksama  Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina...

PROGRAM POTREBA ZA AUTO-TAKSI PREVOZOM U GRADU POŽAREVCU ZA period 2018 – 2023. GODINE

Gradsko veće Grada Požarevca na sednici od 17. decembra 2018. godine, na osnovu predloga Odeljenja za komunalne delatnosti i energetiku na osnovu člana 94. stav 2. Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Službeni glasnik RS“ broj 68/2015, 41/2018, 44/2018 - dr. zakon i 83/2018),...

KONKURS ZA PILOTIRANjE USLUGE LIČNOG PRATIOCA U 2019. GODINI

Na osnovu člana 57. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 24/11), člana 83. i 84. Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite („Službeni glasnik RS“, br. 42/13), člana 8. Pravilnika o ličnom pratiocu deteta i učenika („Službeni...

Izveštaj sa Javne rasprave o Nacrtu lokalnog akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu Grada Požarevca za period od 2018-2021. godine

...