‘Obaveštenja’

Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa udruženja koja su od javnog interesa za grad Požarevac u 2013. godini

GRAD POŽAREVAC GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA Odeljenje za društvene dalatnosti Datum: 29. april 2013. godine OBAVEŠTENjE O PONIŠTENjU JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROGRAMA UDRUŽENjA KOJA SU OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD POŽAREVAC U 2013. GODINI Aktom Gradskog veća broj 01-06-65/2013-7 od 26....

Javna sednica Komisije za planove grada Požarevca

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA OBAVEŠTAVA Da će se javna sednica Komisije za planove grada Požarevca, na kojoj će biti razmatrane primedbe dostavljene tokom javnog uvida u Nacrt Plana generalne regulacije Kostolca i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana generalne regulacije Kostolca na životnu sredinu,...

Izmene izveštaja komisije za raspodelu sredstava kulturno-umetničkim društvima u 2013.godini

REPUBLIKA SRBIJA GRAD POŽAREVAC Komisija za raspodelu sredstava kulturno-umetničkim društvima u 2013 godini Broj: 01-06-4/2013-14a 28.02.2013. godine IZMENE IZVEŠTAJA Komisije za raspodelu sredstava kulturno-umetničkim društvima u 2013 godini Dana 29.03.2013. godine Komisija za raspodelu sredstava kulturno-umetničkim društvima u 2013 godini u sastavu: dr...

Predlog liste za raspodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u 2013. godini

REPUBLIKA SRBIJA GRAD POŽAREVAC Komisija za sačinjavanje liste projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca u 2013. godini broj: 06-40-384/2013 datum: 07.03.2013. godine P o ž a r e v a c PREDLOG LISTE ZA RASPODELU...

Obaveštenje – javni uvid u Nacrt Prostornog plana

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA O B A V E Š T A V A Da je u toku javni uvid u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene međunarodnog plovnog puta E-80 – Dunav (Panevropski koridor VII) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja...

Obaveštenje za javnost

Odlukom Vlade R. Srbije produžen je rok za uplate po važećem Zakonu o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga do 31.03.2013. godine tako da se sve uplate do ovog datuma smatraju kao izmirenje tekućih obaveza pa se mogu koristiti sva prava iz ovog Zakona. ...