‘Obaveštenja’

Konkurs – javna nabavka: Projekat zatvorenog bazenaCompetition – Public procurement: Project indoor swimming pool

JP ’’DIREKCIJA ZA IZGRADNjU GRADA POŽAREVCA’’ Lole Ribara 2,12000 Požarevac KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA U POSTUPKU KONKURSA ZA DIZAJN PREDMET JAVNE NABAVKE: nabavka usluga Projekat zatvorenog bazena-Izrada idejnog rešenja za izradu Glavnog projekta sportskog objekta zatvorenog bazena sa pratećim sadržajima, Požarevac BROJ JAVNE...

Javni poziv za rešavanje stambenih potreba dodelom 30 montažnih kuća izbeglicama Public call for addressing the housing needs allocation of 30 prefabricated houses for refugees

Na osnovu Sporazuma o donaciji između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, potpisanog 9. septembra 2014. godine, u vezi sa Regionalnim stambenim programom - Potprojekat br. 4 – montažne kuće, člana 19. stav 8. Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS“, broj 18/92, „Službeni...

Javna preduzeća – cenovnik uslugaPublic companies – price list

 Cenovnik usluga JKP "Komunalne službe"  Cenovnik usluga JKP "Parking servis"  Cenovnik usluga JP "Toplifikacija"  Cenovnik usluga JRP "Radio Požarevac"  Cenovnik usluga JRP "Vodovod i kanalizacija" Price list PUC "Utilities"  Price list JKP 'Parking Servis'  Price list JP "Toplifikacija"  Price list JRP "Radio...

Prikaz Nacrta budžeta za 2015. godinuDraft Budget for 2015

Proces pripreme budžeta u jedinicama lokalne samouprave odvija se u skladu sa budžetskim kalendarom i po proceduri utvrđenoj Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13 i 63/13-ispr. i 108/13). Ministarstvo finansija RS je na osnovu člana 36. Zakona o...

Obaveštenje o sazvanoj javnoj raspraviNotice of public hearing convened

Na osnovu člana 8. Odluke o načinu sprovođenja javne rasprave i načinu obaveštavanja javnosti o održavanju javne rasprave („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 1/09 i 6/13) i Akta predsednika Skupštine grada Požarevca o sazivanju javne rasprave br. 01-06-208 od 4.12.2014. godine daje se sledeće O...

Javni konkurs o uslovima i načinu subvencionisanja kamate kratkoročnih poljoprivrednih kreditaPublic tender on the conditions and manner of subsidizing interest rates of short-term agricultural loans

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 10/13), člana 91. Statuta grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, broj4/13),  člana 21. Poslovnika o radu Gradskog veća grada Požarevca ( „Službeni glasnik grada Požarevca“ br. 3/08, 5/08,...