‘Obaveštenja’

Predlog liste za raspodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi

REPUBLIKA SRBIJA GRAD POŽAREVAC Komisija za sačinjavanje liste projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca u 2014. godini broj: 06-40-535/2014 datum: 11.04.2014. godine P o ž a r e v a c PREDLOG...

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji grada Požarevca 2011-2015 godine br. 01-06-52/7 od 10. 05. 2011. godine,   i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca br:  01-06-58/2014-9 od  3.4.2014. godine,Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje K o n k u r s za...

Lista za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja i NVO

Na osnovu člana 7. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, broj 8/2012) i člana 11. Pravilnika o kriterijumima i uslovima za izbor programa i projekata udruženja koja su od...

Javni poziv za obuku o poljoprivrednoj plasteničkoj proizvodnji

UDRUŽENjE ROMA BRANIČEVSKOG OKRUGA POŽAREVAC Udruženje Roma Braničevskog okruga iz Požarevca u saradnji sa Gradom Požarevcom i Poljoprivrednom savetodavnom stručnom službom Požarevac, raspisuje Javni poziv za obuku o  poljoprivrednoj plasteničkoj prizvodnji Javni poziv za obuku Romkinja i Roma o poljoprivrednoj plasteničkoj prizvodnji  u okviru projekta...

Konkurs za dodelu stipendija studentima

Na osnovu člana 8. Odluke o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 18/13),  Zaključka Gradskog veća grada Požarevca broj: 01-06-8/2014-17 od 22. januara 2014. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje K O N...

Obaveštenje za članove biračkih odbora na izborima

OBAVEŠTENjE OBAVEŠTAVAJU SE ČLANOVI BIRAČKIH ODBORA NA IZBORIMA ODRŽANIM 16.3.2014. GODINE DA ĆE SE ISPLATA NAKNADA ZA RAD BIRAČKIH ODBORA VRŠITI POČEV OD ČETVRTKA, 3.4.2014. GODINE OD 15,30 SATI U SALI 11 GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA. ISPLATA ĆE SE VRŠITI SAMO RADNIM DANIMA, ZAKLjUČNO...