‘Обавештења’

Јавни конкурс за именовање директора јавног предузећа „Љубичево“The public tender for the appointment of directors of public companies “Ljubičevo”

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број: 01-06-211/16б Датум: 24.12.2014.године 12000 Пожаревац, Дринска 2 На основу чланова 25. и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13- аутентично тумачење и 44/14 – др. закон ) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за...

СРЕЋНА НОВА 2015. ГОДИНАHAPPY NEW YEAR 2015

СРЕЋНА НОВА 2015. ГОДИНА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ СРЕЋНА НОВА 2015. ГОДИНА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ...

Јавни оглас за давање у закуп пољопривредно земљиште у државној својиниPublic announcement of the lease of agricultural land owned by the state

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник града Пожаревца“ број 9/2009) Градоначелник града Пожаревца је...

Генерални урбанистички план ПожаревцаGeneral Urban Plan Pozarevac

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 121/12 и 132/14) и члана 32. став 1. тачка 5) Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 - пречишћен текст),...

Ранг листа за доделу стипендија студентимаRank list for scholarships to students

 Ранг листа за доделу стипендија студентима  Ранг листа за доделу стипендија студентима    Студенти чије пријаве за доделу стипендија нису рангиране због неиспуњења услова  Студенти чије пријаве за доделу стипендија нису рангиране због неиспуњења услова Rank list for scholarships to students  Rank...

Пети Сабор пољопривредникаFifth Parliament of farmers

Аграрни фонд за развој пољопривреде Града Пожаревца П О З И В А    В А С На Пети Сабор пољопривредника, дана 26. децембра 2014. године, са почетком у 13:00 часова, у великој сали Центра за културу у Пожаревцу. ...