‘Obaveštenja’

Predlog rang liste za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2018/2019. godinu

Predlog rang liste Rešenje - neosnovane prijave Rešenje - nepotpune prijave  ...

Izveštaj sa javne rasprave o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost i unapređenje položaja žena Grada Požarevca za period od 2019-2021. godine

...

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU: ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA, ODLUKE O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA, ODLUKE O BORAVIŠNOJ TAKSI I ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH POVRŠINA

Gradsko veće Grada Požarevca poziva sve građane, udruženja, stručnu i ostalu javnost da se upoznaju sa tekstom nacrta: Odluke o lokalnim komunalnim taksama, Odluke o lokalnim administrativnim taksama, Odluke o boravišnoj taksi i Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina (u daljem tekstu: odluke o...

Poziv za javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju stambeno-poslovne zgrade višeporodičnog stanovanja Po+P+4+Pk, na katastarskoj parceli broj 1796/1 KO Požarevac, u Požarevcu, ul. Deligradska broj 2

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14 i 83/2018), i člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj...

Radno vreme Lokalne poreske administracije

Obaveštavamo građane, preduzetnike i pravna lica da ća odeljenje lokalne poreske administracije raditi od 8 do 12h 22.12. i 29.12.2018. godine (subota) tako da poreski obveznici koji nisu izmirili svoje obaveze to mogu da urade u tom periodu. Poreski obveznici koji su izmirili svoje...

Zatvaranje saobraćaja u Starom Kostolcu

U Starom Kostolcu zbog izvođenja radova, na  budućoj kružnoj raskrsnici biće zatvaranje saobraćaja u periodu od četvrtka 20.12.2018. do nedelje 23.12.2018. od 8:00 do 16:00 časova. Do pomeranja prethodnog termina došlo je zbog vremenskih prilika....