‘Обавештења’

Јавни бележник на територији града Пожаревца

Поводом чињенице да је Народна Скупштина РС усвојила Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа, као и да јавни бележници почињу са радом 01. септембра 2014. године, обавештавамо грађане да је јавни бележник на територији града Пожаревца: 1.Чедомир Марјановић Улица: 15. октобар 2 ...

Јесења систематска дезинсекција на територији града Пожаревца

КОМИСИЈА ЗА НАДЗОР И КОНТРОЛУ СПРОВОЂЕЊА ТРЕТМАНА СИСТЕМАТСКЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦАОБАВЕШТЊЕЈЕСЕЊА СИСТЕМАТСКA ДЕЗИНСЕКЦИЈA НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА(уколико се остваре прогнозирани временски услови: брзина ветра,температура, ваздушни притисак, изостанак падавина)ОБАВИЋЕ СЕ 20.08.2014.године (СРЕДА) у времену од 18-23hи то: - авиотретман препаратом moslink 0,8ULV - третманом са...

Обавештење – јесења систематскa дезинсекцијa на територији града

КОМИСИЈА ЗА НАДЗОР И КОНТРОЛУ СПРОВОЂЕЊА ТРЕТМАНА СИСТЕМАТСКЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ОБАВЕШТЊЕЈЕСЕЊА СИСТЕМАТСКA ДЕЗИНСЕКЦИЈA НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДАПОЖАРЕВЦАБИЋЕ ИЗВЕДЕНА У ТЕРМИНУ 18.8-04.09.2014.ГОДИНЕ. ТАЧАН ДАТУМ БИЋЕ НАКНАДНО ОБЈАВЉЕН11.08.2014.годинеПОЖАРЕВАЦ Председник комисије Мулутин Миленковић ...

Одлука о укидању ванредне ситуације на делу територије

На основу Закона о ванредним ситуацијама, Градоначелник града Пожаревца доноси:О Д Л У К Уо укидању ванредне ситуације на делу територијеНа основу закључка Штаба за ванредне ситуације од 11.08.2014. године,УКИДА СЕ ванреднa ситуација на делу територије града Пожаревца, у насељеним местима Пожаревац, Костолац, МЗ Ћириковац, МЗКленовник, МЗ Село Костолац, МЗ Дрмно, МЗ Кличевац и МЗ Речица– услед престанка  непосредне опасности...

Јавно надметање за продају употребљаваних службених возила у власништву Градске управе Града Пожаревца

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за отуђење употребљаваних службених путничких возила Градске управе града Пожаревца, у складу са Одлуком Градског већа града Пожаревца, бр. 01-06-130/2014-1 од 18. јула 2014. године о покретању поступка продаје употребљаваних службених путничких возила путем јавног надметања О г л...

Јавни конкурс о расписивању конкурса о додели подстицајних средстава за модернизацију и унапређењe техничке опремљености пољопривредних произвођача

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије”, број 10/13), Програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града Пожаревца за 2014.годину брoj 01-06-106/1 од 13.06.2014.године, Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор...

Упутство за припрему Буџета града Пожаревца за 2015. годину

У складу са чланом 31. и чланом 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РСˮ, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13),  одељење за финансије и јавне набавке доставља упутство за припрему Буџета града Пожаревца за 2015. годину које се може наћи...

Проглашена ванредна ситуација

Штаб за ванредне ситуације града Пожаревца, због изузетно тешких проблема проузрокованих огромним количинама кишних падавина, донео је одлуку о проглашењу ванредне ситуације на делу територије града Пожаревца и то: град Пожаревац, град Костолац, и села: Ћириковац, Кленовник, село Стари Костолац, Дрмно, Кличевац и Речица. Информације...

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 65/08-други закон и 41/09 ), и члана 32.став 1. тачка 6) Статута града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца", бр. 4/13-пречишћен текст), а уз сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине...