‘O Gradu’

Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju višeporodične stambeno – poslovne zgrade spratnosti Po+P+4+Pk, na katastarskoj parceli broj 1336 K.O. Požarevac, u Požarevcu, ul. Lole Ribara broj 5

DOKUMENTACIJA...

Oglas za davanje lokacija na korišćenje za postavljanje privremenih objekata tipa kiosk na površinama javne namene na teritoriji Grada Požarevca

Gradsko veće Grada Požarevca, na osnovu člana 23. stav 3. Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca, br. 4/19 i 7/19) i člana 26. stav 5. Poslovnika o radu Gradskog...

Javna prezentacija URBANISTIČKOG PROJEKTA za proširenje kompleksa za proizvdonju konditorskih proizvoda – dogradnja postojećeg i izgradnja novog objekta, u Požarevcu, na kat. parc. 9452/1 K.O. Požarevac

          U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18 i 31/19) i članova 88, 91, 92. i 94. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog...

Potpisan memorandum o saradnji književnika iz Kostolca i Tunisa

Potpisan memorandum o saradnji između Udruženja ljubitelja knjige „Majdan“ iz Kostolca i udruženja iz Tunisa „Salon kulture kreativne vizije“. Memorandum su potpisali predsednici srpskog i tunižanskog udruženja Slavica Pejović i Gasmi Abalah. Ovim povodom predsednik Skupštine grada Požarevca Bojan Ilić upriličio...

Mladi poljoprivrednici dobili podsticaje od Grada Požarevca i Fondacije Ana i Vlade Divac

Fondacija „Ana i Vlade Divac“ je kroz konkurs „Osnaživanje mladih poljoprivrednika“, a u saradnji sa Gradom Požarevcom, donacijama pomogla deset mladih poljoprivrednika sa najboljim poslovnim idejama, koji su ove godine završili Poljoprivrednu školu u Požarevcu. Predstavnici grada i Fondacije obišli su dvojicu mladih poljoprivrednika...

Obaveštenje o suzbijanju krpelja i larvi komaraca na teritoriji grada Požarevca

Obaveštavamo vas da će se u periodu od 09.08. do 10.08.2019. izvesti suzbijanje larvi komaraca i suzbijanje krpelja ukoliko se za to stvore povoljni meteorološki uslovi.   Larve komaraca će se suzbijati na vodenim izvorištima a krpelji će se suzbijati na javnim zelenim površinama....