‘О Граду’

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА – ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Република Србнја ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Градско веће Града Пожаревца Број: 09-06-21/2019-21 Дана: 13. фебруар 2019. године Пожаревац На основу члана 56. став 3. Закона о локалној самоуправи („(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА – КУРИР ИНТЕРНЕ ДОСТАВНЕ КЊУГЕ – У СЛУЖБИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Градска управа Конкурсна комисија Број: 17-111-7/2019 13.02.2019. године П о ж а р е в а ц На основу члана 4. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017,...

Позив за јавну презентацију Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу вишепородичне стамбено-пословне зграде По+П+4+Пк, на катастарским парцелама број 678/1, 679, 680/1, 680/2, 680/3, 681, 682/1 и 683/1 све у КО Пожаревац

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14 и 83/2018), и члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број...

Закључак о ценама пољопривредног земљишта

...

Обавештавају се корисници дечијег додатка

...

Градоначелник Града Пожаревца Бане Спасовић са сарадницима обишао радове на реконструкцији Спортског центра

Радови на реконструкцији пожаревачке спортске хале износе око 30 милиона динара и то су први озбиљнији радови од када је изграђен овај објекат. Завршена је замена седишта и сада има 2.318 седећих места која су комфорнија и удобнија од претходних. У хали...