‘О Граду’

Урбанистички пројекат за изградњу приступних саобраћајница за ветроелектрану “Костолац” у просторној целини „Одлагалиште Дрмно“, на деловима кп.бр. 408, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 416, 417, 430, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 452/1, 461, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 610, 611, 917, 923, 951, 953, 955, 957, 959, 960,962 све К.О. Брадарац

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“', бр 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закони и 9/20) и чланом 91. Правилника о садржини, начину и поступку...

Почела расподела пакета помоћи

Град Пожаревац започео је расподелу пакета помоћи у виду хране и хигијенских средстава. Локална самоуправа је за ове намене издвојила око 50 милиона динара, а набављено је  по 14.727 пакета како прехрамбених тако и хигијенских, укупно 29.454 пакета. Најповољнији понуђач је била фирма...

Градска изборна комисија у Пожаревцу наставила са одржавањем седница

Градска изборна комисија у Пожаревцу, од 11. маја 2020. године, наставила је са одржавањем седница, уз поштовање свих мера Министарства здравља, везано за ношење заштитних средстава и одржавање прописане социјалне дистанце од 2 метра између присутних лица у сали за заседање. ...

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2020. ГОДИНУ

Градско веће Града Пожаревца позива све грађане, представнике цивилног друштва, стручну јавност и све друге заинтересоване субјекте да се упознају са текстом нацртa Закључка о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Града Пожаревца за 2020. годину (у даљем тексту: Нацрт) и да дају предлоге, сугестије и...

Позив за јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу пословно комерцијалног објекта (продаја соларних панела) на катастарској парцели бр. 19331 КО Пожаревац израђен од стране ПД „Аула“ доо Београд

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18, 37/2019 и 9/2020 ), и члана 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени...

Потврђени урбанистички пројекти

Урбанистички пројекат за изградњу пословних објеката са складиштем пољопривредних производа на к.п.бр. 595 КО Баре, урађен од стране Самосталне радње „GARDEN STUDIO“ из Пожаревца. Урбанистички пројекат - Фабрика кондиторских производа, кп 9452-1 КО Позаревац Урбанистички пројекат за изградњу пословних објеката са складиштем...