‘O Gradu’

SAOPŠTENjE ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Ukida se svanredna situacija za teritoriju grada Požarevca, na osnovu Informacije o epidemiološkoj situaciji infekcije COVID-19 na teritoriji grada Požarevca, od Zavoda za javno zdravlje Požarevac od 16.06.2021. godine.   Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka kojom je ova vanredna situacija...

Odluka o utvrđivanju lokacija za prodaju lubenica i dinja u Gradu Požarevcu i Kostolcu

Gradsko veće Grada Požarevca, na sednici od 16. juna 2021. godine, razmatralo je potrebu za utvrđivanje lokacije i načina korišćenja površine javne namene na teritoriji Grada Požarevca i Kostolca za prodaju lubenica i dinja u letnjem periodu, pa je na osnovu člana 82. stav 1.tačka...

Produžen kolektivni ugovor sa predstavnicima komunalnih preduzeća u Požarevcu

Potpisivanjem kolektivnog ugovora između grada Požarevca i predstavnika sindikata u komunalnim preduzećima u gradu produžen je postojeći kolektivni ugovor koji već postoji u ovim preduzećima. Ovom prilikom gradonačelnik Grada Požarevca Saša Pavlović je istakao da mu je drago što je obnovljen ovaj ugovor koji...

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKLjUČKA O USVAJANjU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLjAVANjA GRADA POŽAREVCA ZA 2021. GODINU

POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKLjUČKA O USVAJANjU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLjAVANjA GRADA POŽAREVCA ZA 2021. GODINU Gradsko veće Grada Požarevca poziva sve građane, predstavnike civilnog društva, stručnu javnosti i sve druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom nacrtu Zaključka...

Odluka o dodeli nagrada i povelje Grada Požarevca

Na osnovu čl. 3, 4. i 9. Odluke o ustanovljenju nagrada, povelje i drugih javnih priznanja Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 4/19, 10/19, 13/19 i 33/20), Odbor za dodeljivanje nagrada i povelja Grada Požarevca, na sednici od 14. juna 2021. godine, doneo...

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju stanice za snabdevanje gorivom „Kostolac“ u Kostolcu u ulici Karađorđevoj na k.p.br.1019 i delu k.p.br.2391 obe K.O.Kostolac -grad,

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14,83/18 , 31/19, 37/19-dr.zakoni , 9/20 i 52/2021), i članova 88. , 91. , 92. i 94.  Pravilnika o sadržini, načinu...