‘O Gradu’

Saopštenje ispekcijskih službi Gradske uprave Grada Požarevca

Na osnovu Uredbe Vlade Srbije o merama za sprečavanja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19, od 17.11. odnosno od 24.11. primenjuju se mere koje se odnose na ograničenje radnog vremena. Počev od 24.11. do 3.12. ove godine propisano je da od 18 časova do 05 časova...

Urbanistički projekat  za izgradnju višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta  na k.p.br.1945 i delovima k.p.br.1537/1 i 1873 K.O. Požarevac u Požarevcu , u ulici Čede Vasovića br.31

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14,83/18 , 31/19, 37/19-dr.zakoni i 9/20), i članova 88. , 91. , 92. i 94.  Pravilnika o sadržini, načinu i postupku...

URBANISTIČKI PROJEKAT ZA REKONSTRUKCIJU, DOGRADNjU I NADGRADNjU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA K.P. 1334 K.O. POŽAREVAC Ulica Lole Ribara br. 9 Požarevac

Planska dokumentacija...

Potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković posetila Požarevac

Maja Gojković potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministraka kulture i informisanja posetila je danas Galeriju Milena Pavlović Barili. Nakon obilaska Galerije održala je sastanak sa gradonačelnikom Grada Požarevca Sašom Pavlovićem, članom Gradskog veća zaduženim za kulturu Dejanom Krstićem i direktorkom...

OBAVEŠTENjE O POČETKU RADA NA PRIPREMI NACRTA  LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM GRADA POŽAREVCA, LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA IZBEGLIH, INTERNO RASELjENIH LICA I POVRATNIKA PO READMISIJI, LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐIVANjE POLOŽAJA STARIJIH LICA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA I LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE GRADA POŽAREVCA

OBAVEŠTENjE O POČETKU RADA NA PRIPREMI NACRTA  LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM GRADA POŽAREVCA, LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA IZBEGLIH, INTERNO RASELjENIH LICA I POVRATNIKA PO READMISIJI, LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐIVANjE POLOŽAJA STARIJIH LICA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA I...

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA – POSLOVI UMNOŽAVANjA MATERIJALA – SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA

Republika Srbija GRAD POŽAREVAC Gradska uprava Konkursna komisija Broj: 17-111-9/2020-2 18.11.2020. godine P o ž a r e v a c   Na osnovu člana 4. i člana 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama...