‘O Gradu’

Proslavljen Dan državnosti u Požarevcu

Povodom obeležavanja Dana državnosti Srbije - Sretenja, gradonačelnik Grada Požarevca Bane Spasović i predsednik Skupštine Grada Požarevca Bojan Ilić organizovali su prijem. Na prijemu su prisustvovali čelni ljudi grada Požarevca, vladika Braničevske eparhije dr Ignatije, direktori javnih preduzeća i ustanova republičkog i...

PREDLOG LISTE ZA REALIZACIJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA STARIJIH LICA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA 2017 – 2020 U 2019. GODINI

...

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNOG MESTA – ZAMENIK NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE

Republika Srbnja GRAD POŽAREVAC Gradsko veće Grada Požarevca Broj: 09-06-21/2019-21 Dana: 13. februar 2019. godine Požarevac Na osnovu člana 56. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („(„Službeni glasnik RS“ br. 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i...

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA – KURIR INTERNE DOSTAVNE KNjUGE – U SLUŽBI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA

Republika Srbija GRAD POŽAREVAC Gradska uprava Konkursna komisija Broj: 17-111-7/2019 13.02.2019. godine P o ž a r e v a c Na osnovu člana 4. i člana 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016, 113/2017,...

Poziv za javnu prezentaciju Urbanističkog projekta sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju višeporodične stambeno-poslovne zgrade Po+P+4+Pk, na katastarskim parcelama broj 678/1, 679, 680/1, 680/2, 680/3, 681, 682/1 i 683/1 sve u KO Požarevac

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14 i 83/2018), i člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj...

Zaključak o cenama poljoprivrednog zemljišta

...