Početak » Gradska uprava » Odeljenje za budžet i finansije
 

Odeljenje za budžet i finansije

Rukovodilac odeljenja: Milan Dabić

Tel: 012/539-631

Odeljenje za budžet i finansije obavlja poslove koji se odnose na:

 • pripremu i izvršenje budžeta,
 • finansijsko planiranje,
 • upravljanje gotovinskim sredstvima,
 • kontrolu rashoda,
 • budžetsko računovodstvo,
 • vođenje poslovnih knjiga i usklađivanje sa glavnom knjigom trezora,
 • sastavljanje konsolidovanih periodičnih i godišnjih izveštaja,
 • izveštavanje,
 • poslove pripreme i izrade predloga finansijskog plana,
 • raspodele sredstava indirektnim budžetskim korisnicima u okviru odobrenih aproprijacija,
 • izradu nacrta budžeta grada, sve jedinstvene budžetske klasifikacije uključujući i programsku;
 • pripremu i dostavljanje korisnicima budžeta uputstvo za pripremu budžeta sa osnovnim ekonomskim smernicama, kao osnovom za izradu predloga finansijskih planova budžetskih korisnika, opisom planirane politike, procenom prihoda i primanja i rashoda i izdataka, obimom sredstava koji može da sadrži predlog finansijskog plana budžetskog korisnika, postupkom i dinamikom pripreme budžeta; staranje o poštovanju kalendara budžeta lokalne vlasti; analizu predloga finansijskih planova budžetskih korisnika i usaglašenosti sa uputstvom;
 • pripremu dopunskog budžeta (rebalansa); izradu predloga rešenja o privremenom finansiranju; obaveštavanje budžetskih korisnika o odobrenim raspoloživim aproprijacijama;
 • pripremu i utvrđivanje mesečne, tromesečne, i šestomesečne kvote; razmatranju zahteva za izmenu kvote; predlaganje privremene obustave izvršenja budžeta budžetskim korisnicima;
 • prijem i razmatranje predloga Odluke izvršenja budžeta; izmenu Odluke izvršenja budžeta; razmatranje zahteva za preuzimanje obaveza; odobrenje (rešenja) o preusmeravanju aproprijacija; pripremu nacrta rešenja o odobrenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve;
 • otvaranju konsolidovanih računa trezora (za dinarska i devizna sredstva), podračuna dinarskih i deviznih sredstava korisnika javnih sredstava i posebnih namenskih dinarskih računa korisnicima javnih sredstava i ostalim pravnim licima i drugim subjektima koji ne pripadaju javnom sektoru i koji nisu uključeni u konsolidovani račun trezora; bliže uređivanje načina korišćenja sredstava sa podračuna KRT-a;
 • izveštavanje o korišćenju sredstava; staranje o plasiranju slobodnih novčanih sredstava i obaveštavanje Uprave za trezor;
 • pripremu projekcije i praćenja priliva prihoda i izvršenje rashoda na konsolidovanom računu budžeta i upravljanje gotovinom; kontrolisanje zahteva za plaćanje i transfer sredstava i zahteva za plate;
 • izradu periodičnih izveštaja i završnog računa konsolidovanog računa trezora;
 • usaglašavanje poslovnih knjiga sa korisnicima budžeta, Upravom za trezor i dobavljačima; pripremu i izvršavanje plaćanja;
 • monitoring i evaluaciju finansijskih planova po programskoj metodologiji;
 • vođenje evidencija o osnovnim sredstvima i poslovnom prostoru;

Učestvuje u pripremi propisa i drugih akata koje donose organi grada, obavlja stručne i administrativne poslove za komisije i radna tela Gradskog veća i Skupštine Grada iz delokruga rada odeljenja, sve poverene kao i druge poslove iz svog delokruga.

A)ODSEK ZA BUDžET

Šefica Odseka: Ivana Lazić

Telefon: 012/539-714

B) ODSEK ZA TREZOR

Šefica odseka: Vesna Ignjatović

Telefon:012/539-710

V) ODSEK ZA RAČUNOVODSTVO                                                        

Telefon:012/539-721

G) ODSEK ZA FINANSIJSKU OPERATIVU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

Šefica odseka: Violeta Stojanović

Telefon:012/539-709

GRUPA FINANSIJSKE OPERATIVE DIREKTNIH KORISNIKA

Koordinatorka: Mirjana Dobrosavljević

Telefon:012/539-713

GRUPA FINANSIJSKE OPERATIVE INDIREKTNIH KORISNIKA, FONDOVA, TRANSFERA I KONTROLE IZDATAKA ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU

Koordinatorka: Jasmina Milenković

Telefon:012/539-695

Podeli sa drugima: Facebook Twitter