Početak » Gradska uprava » Odeljenje za imovinsko-pravne poslove
 

Odeljenje za imovinsko-pravne poslove

Rukovodilac odeljenja : Dragana Živanović

Tel: 012/539-638

 Kancelarija br. 135

Odeljenje za imovinsko-pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na:

 • postupak konverzije zemljišta;
 • utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta;
 • eksproprijaciju; zaključenje sporazuma o naknadi za eksproprisanu nepokretnost, uvođenja u posed u postupcima eksproprijacije i administrativnog prenosa, deeksproprijaciju; administrativni prenos nepokretnosti;
 • poslove iz oblasti komasacije, poslovi iz oblasti vraćanja oduzetog zemljišta, poslove iz oblasti stambenog i poslovnog prostora, poslovi koji se odnose na objekte u javnoj svojini grada i to evidencija i popis, pribavljanje dokumentacije podobne za upis prava svojine grada, odnosno upis prava korišćenja na objektima, pribavljanje dokumentacije za ozakonjenje objekata na kojima će se Grad Požarevac upisati kao nosilac prava javne svojine, praćenje rešenja i ostalih odluka vezanih za pravni status nepokretnosti kao i preduzimanje mera radi eventualnog ulaganja pravnih lekova na iste, raspolaganje nepokretnostima u javnoj svojini, davanje stvari na korišćenje;
 • davanje stvari u zakup;
 • prenos prava javne svojine na drugog nosioca javne svojine (sa naknadom ili bez naknade), uključujući i razmenu;
 • otuđenje nepokretnosti javnim oglašavanjem i neposrednom pogodbom; zasnivanje hipoteke na nepokretnostima;
 • ulaganje u kapital;
 • pokretanje postupka rušenja objekata u javnoj svojini grada;
 • sprovođenje mera za zaštitu stvari u javnoj svojini grada u saradnji sa Gradskim pravobranilaštvom;
 • otuđenje i zalaganje pokretne stvari;
 • pripremu nacrta rešenja, ugovora i aneksa ugovora o otkupu i zakupu stanova u javnoj svojini; pokretanje postupaka za otkaz ugovora o zakupu i raskid ugovora o otkupu stana u javnoj svojini; prenos prava zakupa i zamene stanova, praćenje izvršavanja ugovornih obaveza po osnovu zakupa i otkupa na rate i proveru zakonitog utvrđivanja otkupne cene stana i revalorizacije podnošenje zahteva za upis hipoteke u postupku otkupa stana na rate do njegove isplate u celini; vođenje evidencije o stanovima datim u zakup, o otkupljenim stanovima i stanovima u postupku otkupa na rate i evidenciju o zaključenim ugovorima i aneksima ugovora; kontrolu korišćenja stambenog prostora kojim raspolaže grad i građevinsko stanje stanova i stambenih zgrada;
 • evidentiranje građevinskog zemljišta, poslove upisa javne svojine, pokretanje postupka iseljenja bespravnih korisnika stanova useljenih lica, evidentiranje skupštine stanara zgrada na teritoriji lokalne samouprave i izdavanja uverenja/obaveštenja o obrazovanju skupštine stanara zgrada i izboru predsednika,
 • poslove evidentiranje imovine grada, utvrđivanje i prestanak prava korišćenja gradskog građevinskog zemljišta, uspostavljanje režima svojine, davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini; poslovi prestanka prava svojine, pribavljanje neizgrađenog zemljišta u javnu svojinu, upravljanje poslovnim prostorom čiji je nosilac prava javne svojine grad, vođenje evidencije, davanje u zakup, kontrola korišćenja poslovnog prostora, davanje saglasnosti zakupcu za izvođenje radova koji imaju karakter tekućeg i investicionog održavanja na zakupljenoj nepokretnosti i priznanje troškova investicionog održavanja poslovnog prostora,
 • preduzimanje pravnih radnji za potrebe sudskih i drugih postupaka, saradnja sa nadležnim inspekcijskim službama,
 • učestvuje u pripremi propisa i drugih akata koje donose organi grada, obavlja stručne i administrativne poslove za komisije i radna tela Gradskog veća i Skupštine Grada iz delokruga rada odeljenja kao i druge poslove iz svog delokruga.

 

A) IMOVINSKO – PRAVNI POSLOVI UPRAVLjANjA IMOVINOM

Milan Lazić

Telefon: 012/539 – 650

B) POSLOVI VEZANI ZA POSLOVNI PROSTOR I EVIDENCIJU NEPOKRETNOSTI

Nebojša Ranković

Telefon: 012/539 – 650

V) POSLOVI VEZANI ZA EKSPROPRIJACIJU

Nikola Urošević

Telefon: 012/539 – 648

G) POSLOVI VEZANI ZA KOMASACIJU

Zoran Marjanović

Telefon: 012/539 – 648

D) STAMBENA OBLAST

Dragana Živković

Telefon: 012/539 – 648

Đ) POSLOVI VEZANI ZA POSTAVLjANjE PRIVREMENIH OBJEKATA

Oliver Popović

Telefon: 012/539 – 648

 

Podeli sa drugima: Facebook Twitter