Početak » Gradska uprava » Odeljenje za komunalne, stambene poslove i poslove iz oblasti energetike i saobraćaja
 

Odeljenje za komunalne delatnosti i energetiku

Rukovodilac odeljenja: Ivana Perišić

Telefon: 012/539-747

Odeljenje za komunalne delatnosti i energetiku obavlja poslove koji se odnose na:

 • praćenje i obezbeđivanje uslova za pružanje usluga u oblasti komunalnih delatnosti;
 • stručne i tehničko-tehnološke poslove u vezi sa upravljanjem komunalnim otpadom;
 • praćenje i unapređenje funkcionisanja javnih komunalnih preduzeća i komunalnih delatnosti; realizaciju projekata i inicijativa sa ciljem modernizacije rada javnih komunalnih preduzeća i poboljšanja komunalne infrastrukture; praćenje rada preduzeća koja obavljaju poslove iz oblasti komunalnih delatnosti; izrada nacrta akata u vezi sa utvrđivanjem cena komunalnih proizvoda i usluga;
 • izradu nacrta opštih i drugih pravnih akata iz delokruga Odeljenja (Strategija, Odluka, Ugovora, Rešenja i dr.);
 • sprovođenje osnovnih načela energetske politike, definisanja strategije i planova razvoja energetike na lokalnom nivou; planiranje i razvoj energetike na teritoriji grada, sprovođenje mera, energetske efikasnosti, saradnju sa nadležnim ministarstvom radi sprovođenja Akcionog plana za energetsku efikasnost u Republici Srbiji,
 • propisivanje uslova i načina snabdevanja toplotnom energijom sa pravilima rada distributivne mreže za toplotnu energiju i tarifni sistem za određivanje cene toplotne energije, kao i druge poslove iz oblasti energetike;
 • regulisanje i upravljanje saobraćajem i tehničko regulisanje saobraćaja; javni gradski i prigradski saobraćaj, planiranje kapaciteta mreža linija, upravljanje kvalitetom u sistemu javnog prevoza putnika, bezbednost saobraćaja i taksi prevoz; izdaju dozvole za vršenje istovara i utovara robe iz motornih vozila;
 • poslovi u vezi sa održavanjem puteva i saobraćajnica u skladu sa zakonom;
 • poslove označavanja naziva naseljenih mesta, ulica i trgova na delu teritorije grada;
 • izdavanje rešenja za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene postavljanje (kiosci, bašte ugostiteljskih objekata, tezge, mobilijar i drugi manji montažni objekti);
 • poslove vezane za uređenje zelenila;
 • staranje o održavanju stambenih zgrada i bezbednosti njihovog korišćenja;
 • restauraciju fasada zgrada koje su utvrđene za kulturna dobra, u skladu sa zakonom;
 • građevinske poslove u vezi praćenja i uređenja građevinskog zemljišta, saradnju sa nadležnim komunalnim i javnim preduzećima, inspekcijskim službama i drugim nadležnim institucijama,
 • pripremu akata za Gradsko veće i Skupštinu grada iz svog delokruga,
 • učestvuje u pripremi propisa i drugih akata koje donose organi grada, obavlja stručne i administrativne poslove za komisije i radna tela Gradskog veća i Skupštine Grada iz delokruga rada odeljenja, sve poverene kao i druge poslove iz svog delokruga.
Podeli sa drugima: Facebook Twitter