Почетак » Градска управа » Одељење за комуналне, стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја
 

Одељење за комуналне делатности и енергетику

Руководилац одељења: Ивана Перишић

Телефон: 012/539-747

Одељење за комуналне делатности и енергетику обавља послове који се односе на:

 • праћење и обезбеђивање услова за пружање услуга у области комуналних делатности;
 • стручне и техничко-технолошке послове у вези са управљањем комуналним отпадом;
 • праћење и унапређење функционисања јавних комуналних предузећа и комуналних делатности; реализацију пројеката и иницијатива са циљем модернизације рада јавних комуналних предузећа и побољшања комуналне инфраструктуре; праћење рада предузећа која обављају послове из области комуналних делатности; израда нацрта аката у вези са утврђивањем цена комуналних производа и услуга;
 • израду нацрта општих и других правних аката из делокруга Одељења (Стратегија, Одлука, Уговора, Решења и др.);
 • спровођење основних начела енергетске политике, дефинисања стратегије и планова развоја енергетике на локалном нивоу; планирање и развој енергетике на територији града, спровођење мера, енергетске ефикасности, сарадњу са надлежним министарством ради спровођења Акционог плана за енергетску ефикасност у Републици Србији,
 • прописивање услова и начина снабдевања топлотном енергијом са правилима рада дистрибутивне мреже за топлотну енергију и тарифни систем за одређивање цене топлотне енергије, као и друге послове из области енергетике;
 • регулисање и управљање саобраћајем и техничко регулисање саобраћаја; јавни градски и приградски саобраћај, планирање капацитета мрежа линија, управљање квалитетом у систему јавног превоза путника, безбедност саобраћаја и такси превоз; издају дозволе за вршење истовара и утовара робе из моторних возила;
 • послови у вези са одржавањем путева и саобраћајница у складу са законом;
 • послове означавања назива насељених места, улица и тргова на делу територије града;
 • издавање решења за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене постављање (киосци, баште угоститељских објеката, тезге, мобилијар и други мањи монтажни објекти);
 • послове везане за уређење зеленила;
 • старање о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења;
 • рестаурацију фасада зграда које су утврђене за културна добра, у складу са законом;
 • грађевинске послове у вези праћења и уређења грађевинског земљишта, сарадњу са надлежним комуналним и јавним предузећима, инспекцијским службама и другим надлежним институцијама,
 • припрему аката за Градско веће и Скупштину града из свог делокруга,
 • учествује у припреми прописа и других аката које доносе органи града, обавља стручне и административне послове за комисије и радна тела Градског већа и Скупштине Града из делокруга рада одељења, све поверене као и друге послове из свог делокруга.
Подели са другима: Facebook Twitter