‘Javni uvid planske dokumentacije’

Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju višeporodičnog stambeno-poslovog objekta na katastarskoj parceli br. 1463/1 K.O. Požarevac i na delu parcele k.p.br. 1348/1 K.O. Požarevac u ulici Lole Ribara br. 25 Požarevac (blok 2.5) izrađen od strane „CE GROUP“ doo Beograd, ulica Graničarska broj 6-8

...

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju stanice za snabdevanje gorivom „Kostolac“ u Kostolcu u ulici Karađorđevoj na k.p.br.1019 i delu k.p.br.2391 obe K.O.Kostolac -grad,

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14,83/18 , 31/19, 37/19-dr.zakoni , 9/20 i 52/2021), i članova 88. , 91. , 92. i 94.  Pravilnika o sadržini, načinu...

Javna prezentacija urbanističkog projekta za benzinsku stanicu

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14,83/18 , 31/19, 37/19-dr.zakoni , 9/20 i 52/2021), i članova 88. , 91. , 92. i 94. Pravilnika o sadržini, načinu...

Poziv za javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju objekta samouslužne autoperionice  na katastarskoj parceli br. 2668/2 K.O. Požarevac u ulici Vojske Jugoslavije br. 128A u Požarevcu, izrađen od strane „ARHI STUDIO NM“ d.o.o. iz Požarevca, ulica Stari Korzo broj 30, lokal broj 16.

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18, 37/2019, 9/2020 i 52/2021), i člana 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni...

Poziv za javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju objekta samouslužne autoperionice  na katasta-rskoj parceli br. 2668/2 K.O. Požarevac u ulici Vojske Jugoslavije br. 128A u Požarevcu

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18, 37/2019, 9/2020 i 52/2021), i člana 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni...

Urbanistički projekat za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na k.p.br. 1463/1i k.p.br. 1348/1 K.O. Požarevac, u Požarevcu, ulica Lole Ribara broj 25

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18, 37/2019 i 9/2020 ), i člana 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni...