‘Javni uvid planske dokumentacije’

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju objekta za proizvodnju konditorskih proizvoda u Požarevcu, na k.p.br. 9452/1 KO Požarevac,

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i člana 83. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 64/2015), ...

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna prostornog plana područja posebne namene kostolačkog ugljenog basena i izveštaj o strateškoj proceni uticaja izmena i dopuna Prostornog plana

 Nacrt izmena i dopuna prostornog plana područja posebne namene kostolačkog ugljenog basena...

Urbanistički projekat za razradu lokacije za izgradnju stambeno poslovnog objekta Po+P+4+Pk, na kp. br. 1081/1 i 1081/2 K.O. Požarevac

 Dokumentacija...