‘Планска документација’

Урбанистички пројекат за урбанистичко архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на к.п. бр. 1859/1 К.О. Пожаревац, у Пожаревцу

Документација...

Урбанистички пројекат за изградњу угоститељског објекта на к.п. бр. 20286 К.О. Пожаревац у Пожаревцу

Документација ...

Јавна презентација урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу стамбено-пословног објекта, спратности По+П+4+Пк, на к.п.бр. 1946, 1841/1, 1841/2 и 1842 КО Пожаревац, у Пожаревцу, ул. Симе Симића бр. 6-10

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 64/2015), ...

УРБАНИСТИЧКО–АРХИТЕКТОНСКА РАЗРАДА ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНО ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ СПРАТНОСТИ По+П+4+Пк НА КП БР 1863/1 И 1867/2 КО ПОЖАРЕВАЦ У УЛИЦИ КНЕЗ МИЛОШЕВ ВЕНАЦ У ПОЖАРЕВЦУ

 Документација...

УРБАНИСТИЧКО–АРХИТЕКТОНСКА РАЗРАДА ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА По+П+4+Пк НА КП БР 1796/1 КО ПОЖАРЕВАЦ У УЛИЦИ ДЕЛИГРАДСКОЈ БРОЈ 2 У ПОЖАРЕВЦУ

 Документација...

Излагање материјала за рани јавни увид, који се односи на израду Плана детаљне регулације „Драгуљ“ у Костолцу

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство У складу са чланом 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14) и...