‘Планска документација’

ПГР Костолца („Сл. гласник Града Пожаревца“, бр. 6/2015)

 Документација – ПГР Костолца („Сл. гласник Града Пожаревца“, бр. 6/2015)...

ПДР „Блок Поречка“ у Пожаревцу („Сл. гласник Града Пожаревца“, бр. 6/2015)

 Документација – ПДР „Блок Поречка“ у Пожаревцу („Сл. гласник Града Пожаревца“, бр. 6/2015)...

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичне стамбено – пословне зграде спратности По+П+4+Пк, на катастарској парцели број 1336 К.О. Пожаревац, у Пожаревцу, ул. Лоле Рибара број 5

ДОКУМЕНТАЦИЈА...

Јавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за проширење комплекса за произвдоњу кондиторских производа – доградња постојећег и изградња новог објекта, у Пожаревцу, на кат. парц. 9452/1 К.О. Пожаревац

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19) и чланова 88, 91, 92. и 94. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког...

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичне стамбено – пословне зграде спратности По+П+4+Пк, на катастарској парцели број 1336 К.О. Пожаревац, у Пожаревцу, ул. Лоле Рибара број 5

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичне стамбено - пословне зграде спратности По+П+4+Пк, на катастарској парцели број 1336 К.О. Пожаревац, у Пожаревцу, ул. Лоле Рибара број 5...

Позив за јавну презентацију

УП за адаптацију, реконструкцију и доградњу објекта галерије "Милена Павловић - Барили" Позив за јавну презентацију  ...