‘Планска документација’

Урбанистички пројекат за изградњу пословно комерцијалног објекта (продаја соларних панела) на катастарској парцели бр. 19331 КО Пожаревац израђен од стране ПД „Аула“ доо Београд

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18, 37/2019 и 9/2020 ), и члана 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени...

Измена заказаног термина за одржавање јавне седнице Комисије за планове Града Пожаревца у вези са Нацртом Плана генералне регулације „Пожаревац 1“ и Извештајем о стратешкој процени утицаја Нацрта плана генералне регулације „Пожаревац 1“ на животну средину

Одељење за урбанизам Градске управе Града Пожаревца, на основу Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору („Службени гласник РС“, број 30/2020 од 15.03.2020. године) и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,...

Јавни позив Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу производног објекта на к.п.бр. 6780/71 КО Пожаревац, у Пожаревцу

  У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 9/20) и чланова 88, 91, 92. и 94. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и...

ЈАВНИ УВИД у НАЦРТ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПОЖАРЕВАЦ 2“

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Одељење за урбанизам и грађевинске послове у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14 ,...

Рани јавни увид просторног плана Републике Србије

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20)   оглашава РАНИ ЈАВНИ УВИД ...

Јавни увид у План генералне регулације „Пожаревац 1“

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Одељење за урбанизам и грађевинске послове у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 –...