Почетак » Заштита животне средине
 

Програм заштите животне средине града ПожаревцаEnvironmental protection program of Pozarevac

Градоначелник

Миодраг Милосављевић, дипл.правник

У жељи да проблеме у области заштите животне средине сагледа у целости и стратешки приступи њиховом решавању, Градска управа града Пожаревца преко Службе за заштиту животне средине је уз експертску помоћ Пројекта MSP IPA 2007, који финансира ЕУ и широке партнерске подршке институција и организација на локалном нивоу, приступила изради специјализованог документа Програма заштите животне средине града Пожаревца.

Свесни да нас у будућности очекују велики изазови у овој области, пре свега достизање стандарда у области заштите природних ресурса, управљања отпадом, заштите ваздуха, земљишта и воде, одлучили смо да направимо акциони план.

На основу процене стања животне средине су одређени приоритетни проблеми и дефинисане конкретне активности у циљу унапређења животне средине на територији града Пожаревца. Сматрамо да је једнако важно подстицање еколошких иницијатива на локалном, регионалном и националном нивоу, јер су питања заштите животне средине универзална и не познају административне, територијалне нити било какве друге границе и поделе.

Када посматрамо тему, сви смо овде заинтересоване стране. Зато се захваљујем свима који су дали допринос у изради документа и позивам све остале да се укључе у његову реализацију, јер све велике промене почињу малим корацима које би требало да учинимо у непосредном окружењу, у свом дворишту, својој улици, у заједници у којој живимо.

 Програм заштите животне средине града Пожаревца

 8. Прилози – Програм заштите животне средине града Пожаревца

 

*За преглед PDF фајлова вам је потребан програм Adobe Acrobat Reader који се може скинути са следећег линка:

//get.adobe.com/reader/

Mayor

Miodrag Milosavljevic, lawyer

In an attempt to problems in environmental protection is viewed in its entirety and strategic approaches to solving them, City Administration of Pozarevac through the Agency for Environmental Protection with the expertise of the Project MSP IPA 2007, funded by the EU and support a broad partnership of institutions and organizations at the local level , started designing a specialized document environment of Pozarevac.

Aware that we expect large challenges in this area in the future, especially meeting the standards in the field of natural resources, waste management, protection of air, land and water, we decided to make an action plan.

Based on the assessment of the environmental issues are a priority and defines specific actions to improve the environment in the city of Pozarevac. We believe that it is equally important to encourage environmental initiatives at local, regional and national level, because of environmental issues and do not know the universal administrative, territorial or any other boundaries and divisions.

When we look at the topic, we are all here interested parties. So I thank everyone who contributed to the development of the document and invite all others to be involved in its implementation, because all the big changes start with small steps that are supposed to do in the immediate neighborhood, in your yard, your street, in a community where we live .

 Environmental protection program of Pozarevac

 8. Attachments – Environment Program of Pozarevac

 

* To view PDF files you need Adobe Acrobat Reader which can be downloaded from the following link:

//get.adobe.com/reader/

Подели са другима: Facebook Twitter