Registar propisa

Pretraga: Download Preuzmi Registar propisa
Oblast Službeni glasnik
RADNA TELA SKUPŠTINE
Požarevac
Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Požarevca u državnoj svojini i o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i sekretara 8/13-62, 13/13-58, 3/14-15;
JKP «KOMUNALNE SLUŽBE»
Požarevac
Rešenje o davanju saglasnosti na cene pijačnih usluga i usluga Prihvatilišta za pse i mačke lutalice JKP „Komunalne službe“ Požarevac, 3/14-11;
JKP «KOMUNALNE SLUŽBE»
Požarevac
Novi cenovnik pijačnih usluga i Prihvatilišta za pse i mačke, 3/14-11;
ISTORIJSKI ARHIV
Požarevac
Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora ustanove Istorijski arhiv u Požarevcu, 8/12-52, 6/13-34, 3/14-14, 3/15-200;
NARODNA BIBLIOTEKA «ILIJA M. PETROVIĆ»
Požarevac
Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora ustanove Narodna biblioteka “Ilija M.Petrović” u Požarevcu, 8/12-53, 10/12-362, 6/13-34, 3/14-14, 6/15-288;
CENTAR ZA KULTURU
Požarevac
Rešenje o imenovanju direktora Centra za kulturu Požarevac (Dragi Ivić), 3/14-13;
Komunalne delatnosti
Požarevac
Odluka o komunalnom uređenju, 12/10-24, 6/11-29, 2/12-89, 3/14-7 (Održavanje čistoće na površinama javne namene povereno JKP „Komunalne službe“ kao isključivo pravo);
Komunalne delatnosti
Požarevac
Odluka o vodovodu i kanalizaciji, 4/00-33, 2/02-6, 2/03-2, 10/05-22; 1/08-4, 4/11-45, 8/13-49, 3/14-8 (Prečišćavanje i distribucija vode i održavanje objekata i instalacija za prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda i održavanje i čišćenje kišne kanalizacije povereno JKP „Vodovod i kanalizacija“ kao isključivo pravo);
Izgradnja objekata
Požarevac
Odluka o poveravanju, načinu organizovanja i sprovođenja tehničkog pregleda građevinskih objekata, 10/09-41, 3/14-3 (poslovi povereni Direkciji , koja obrazuje i komisiju).
Privremeni objekti
Požarevac
Zaključak Gradskog veća o prihvatanju predloga za dopunu Plana lokacija za bilborde na javnim površinama u gradu Požarevcu, 3/14-27;
DRUŠTVENE DELATNOSTI
Požarevac
Poslovnik o radu Komisije za sport Grada Požarevca, 3/14-17;
DRUŠTVENE DELATNOSTI
Požarevac
Zaključak o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca za 2015.godinu, 3/14-233;
DRUŠTVENE DELATNOSTI
Požarevac
Pravilnik o kriterijumima i uslovima za izbor programa i projekata udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac, 2/13-131, 3/14-18, 6/15-293;