Почетак » Актуелно » О Граду
 

Коначно ревитализација пута Пожаревац-КостолацRevitalization of road Pozarevac-Kostolac

Грађани Пожаревца, Костолца и околних села најзад су дочекали дуго очекивану ревитализацију овог веома фреквентне саобраћајнице између два града али годинама похабаног пута а укупна вредност инвестиције износи 46 милиона динара. Нови слој асфалтне масе биће постављен на више од 8 километара трасе а радови су почели од моста преко некадашње пруге у Костолцу. Новац за ове послове, које обавља „Предузеће за путеве Пожаревац“, обезбедио је град Пожаревац а саобраћај ће се обављати и током радова додуше успорено на деоницама где се посао тренутно обавља.

На месту почетка радова окупили су се челни функционери града Пожаревца, градске општине Костолац, Привредног друштва „Термоелектране и копови Костолац“, народни посланик Жарко Пивац, представници извођача радова и бројни мештани. Њима се, најпре, обратио градоначелник Пожаревца Миодраг Милосављевић.

-Мислим да је свима познато да смо имали доста перипетија приликом уговарања овог посла са предузећем Путеви Србије а на последњој седници Скупштине града смо верификовали Протокол и Уговор који сам ја потписао са Путевима Србије тако да смо са првим пролећним данима почели да пресвлачимо пут на коме ће се наћи нови слој асфалтне масе на свим деоницама које до сада нису пресвучене а у Пожаревцу се већ ради, са другом механизацијом и екипама, које подижу шахте како би све сливнике подигли респектујући нову нивелацију овог пута. Према програму, посао би требало да буде завршен до 1. маја а вредност ове инвестиције износи 36 милиона динара по уговору али, пошто смо видели да на терену постоје објективно додатни трошкови, Град ће додати још 10 милиона динара за укупну ревитализацију ове саобраћајнице, рекао је градоначелник Милосављевић.

Директор Предузећа за путеве Пожаревац Милорад Бакаловић је навео:

-Укупно се пресвлачи око 8,5 километара пута а биће уграђено око 4,5 хиљада тона асфалтне масе. Ради се наизменично из овог смера и од Пожаревца. Градоначелник је рекао да је рок завршетка посла 1. мај а ја сам убеђен да ћемо ми, као и у неким претходним приликама изградње саобраћајница у Пожаревцу и околини, радове завршити пре тога рока – у наредних десетак дана само да нас време послужи“.

Председник градске општине Костолац Владимир Вила, рекао је да је ово једна од најзначајнијих инвестиција за Костолац у овој години чија реализација приближава овај град Пожаревцу.

-Овим путем крећу се многи радници који овде обезбеђују рад костолачког угљенокопа и термоелектрана па је ово у најбољем интересу становника оба града и сеоских насеља а посебно свих запослених у Привредном друштву Костолац, рекао је Вила.

Citizens of Pozarevac, Kostolac and villages were finally welcomed long-awaited revitalization of this very frequent traffic between the two citiess, but a shabby way  for years and the value of the total investment is 46 million. A new layer of asphalt will be placed on more than 8 kilometers and work started by the former railway bridge over the Kostolac. The money for these activities, performing “Preduzece za puteve Pozarevac”, was granted by the city  Pozarevac and traffic will take place during the works but slowly..

 

At the beginning of the work place have gathered the top officials of Pozarevac, Kostolac, the company “Termoelektrane i kopovi Kostolac”, MP Zarko Pivac and representatives of numerous residents. Mayor of Pozarevac Miodrag Milosavljevic said:

-I think we all know that we had a lot of troubles in the negotiation of this work with the enterprise “Putevi Srbija” and at the last meeting of the City  ​Council and we have verified the protocol agreement which I signed with the “Putevi Srbija” so that we have with the first spring days begin to moult at which time will be a new layer of asphalt on all sections that have not covered and in Pozarevac is already working with other machines and teams that raise the manhole so that all drains raised respecting the new leveling this time. Under the program, work should be completed by 1 May and the value of this investment is 36 million dinars under the contract but, as we saw on the ground there are objectively extra costs, the city will add another 10 million dinars for the overall revitalization of the road, said the mayor Milosavljevic.

Director of the Company for Roads of Pozarevac Milorad Bakalović said:

-Currently working on 8.5 kilometers of road and will be built about 4.5 tons of asphalt. It’s working both in this direction and away from Pozarevac. The mayor said that the deadline for completion of work is1 May and I am convinced that the works completed before that date – in the next ten days just to serve our time.”

The President of District Municipality Kostolac – Vladimir Vila said that this is one of the most important investment for Kostolac:

-Many workers who provide security here moving through this way, and this is in the best interests of the inhabitants of both cities and rural settlements and in particular all employees in the company Kostolac, said Vila.

Подели са другима: Facebook Twitter
 

Коментари (1)

  1. User Nikola - 13 04 2012, 03:45 линк

    Kako se stalno napominje:"put izmedju dva grada" ?Grad je jedan,to je Pozarevac,a Kostolac je gradska opstina koja pripada gradu Pozarevcu!