Почетак » Актуелно » Обавештења
 

ВОДИЧ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ: КУЋЕ, АПАРТМАНИ, СОБЕ И СЕОСКА ТУРИСТИЧКА ДОМАЋИНСТВА

Правни основ за обављање  угоститељске делатности у објектима  домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства садржан је у одредбама  Закона о угоситељству („Сл.гласник РС“, бр. 17/19) и Правилнику о условима и начину обављања угоститељњке делатнсоти, као и о начину пружања угоститељских услуга у објектима домаће радиности и сеоског  туристичко домаћинство („Сл. Гласник РС“, бр. 13/20).

 

Шта је категоризација?

Категоризација је  поступак утврђивања постигнутих стандарда у погледу уређења, опреме и услуга у угоститељском објекту за смештај, на основу кога се објекти исте врсте рангирају у различите категорије.

То је први корак  који угоститељ ( привредно друштво, друго правно лице, предузетник, а по посебним условима у складу са Законом о угоститељству и физичко лице) покреће ради давања у закуп куће, апартмана, стана, соба, лежаја,  сеоског туристичко домаћинство или другог простора намењеног за смештај, у периоду до  30 дана .

Физичко лице као угоститељ мора бити власник или сувласник или члан породичног домаћинства власника. Чланом породичног домаћинства сматра се брачни друг, деца рођена у браку, ван брака или усвојена, браћа и сестре, родитељи брачних другова и унучад, а која лица са власником, односно сувласником станују у истом стану, односно стамбеном објекту.

 

Правни основ спровођеа поступка категоризације

Овај поступак се спроводи сагласно одредбама:

Закона о угоститељству („Сл. гласник РС“, бр. 17/19);

Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење);

Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај (,,Службени гласник РС“ број 83/16 и 30/17);

Правилника о условима и начину обављања угоститељскe делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељскихобјеката (,,Службени гласник РС“ број 48/12 и 58/16);

Правилника о минималним техничким и санитарно-хигијенским условима за пружање угоститељских услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству („Службени гласник РС“, број 41/10 и 48/2012 – др. правилник) – ван снаге су стављене одредбе које се односе на минимално техничке услове за уређење и опремање угоститељских објеката у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству;

Уредбе о висини трошкова у поступку разврставања угоститељских објеката у категорије, у зависности од њихове врсте, подврсте и величине (,,Службени гласник РС“ број 69/2011).

 

Ко покреће поступак и на који начин

Захтев за разврставање угоститељских објеката за смештај врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство у категорију подноси угоститељ  надлежном органу Јединице локалне  самоуправе (у даљем тексту“ЈЛС“)  на чијој се територији објекат налази.

Захтев за категоризацију мора да садржи истините податке.

Угоститељ  прво  подноси  ЈЛС  Пријаву ради  евидентирања, за сваки објекат за смештај посебно, у писаној форми, на трајном носачу записа или електронским путем у  Ексел  табели (Пријава-Прилог 4), са  потврдом пријема.

(Пријава-Прилог 4) можете преузети на линку: https://pozarevac.rs/wp-content/uploads/2021/01/Prilog-4-JLS-evidencija-nekategorisani.xlsx

Препоручује  се   да се пријава поднесе електронским путем на на  мејл:  smiladinovic@pozarevac.rs

Након подношења пријаве и евиденције у централном инфорамционом систему Етуриста (у даљем тексту:“ЦИС“ ) угоститељ   од ЈЛС добија корисничко име и лозинку ради присупања овом систему.

Захтев за категоризацију се подноси преко ЦИС-а, као скениран документ, потписан од стране угоститеља.

Уз захтев се директним уносом података у ЦИС прилаже као скениран документ уплатница о плаћеним републичким административним таксама, као и друга прописана документација, која чини саставни део захтева.

 

              Прилози (докази) за одлучивање у поступку који доставља странка

 1. Трошкови поступка категоризације
 • Доказ о плаћеним републичким административним таксама – Тарифни број 1 и 9 Закона о републичким административним таксама (на име подношења захтева и израде решења).

Могуће је да се плаћање  изврши на једној уплатници, у укупном износу од 1.040,00 РСД , са позивом на број (52-080) .

* Пример попуњене уплатнице –за подношење захтева

 

Пример попуњене уплатнице -Израда решења

 

 

*Пример попуњене  уплатнице -Жалба на решење

 

 

 1. Оверене сагласности за физичко лице:
 • Ако захтев подноси сувласник прилаже сагласност другог/других сувласника, која је оверена код јавног бележника;
 • Ако захтев подноси члан породичног домаћинства (брачни друг, деца рођена у браку, ван брака или усвојена, браћа и сестре, родитељи брачних другова и унучад) прилаже сагласност власника,односно сувласника, која је оверена код јавног бележника.

Привредно друштво, друго правно лице или предузетник, као угоститељ не прилаже доказ о правном основу коришћења објекта.

 

 1. Доказ о власништву над објектом за физичко лице:
 • За укњижене објекте није потребно прилагати доказ о власништву/сувласништву и надлежни орган податке прибавља по службеној дужности;
 • Уколико непокретност није укњижена прилаже се уговор о купопродаји или откупу непокретности, или уговор о поклону или решење о оставинској расправи и др. докази – оригинал или оверена фотокопија која не сме бити старији од шест месеци;
 • Уколико је непокретност изграђена без грађевинске дозволе или има одступања од грађевиснке дозволе, односно уколико не поседује употребну дозволу, цениће се доказ да је органу надлежном за легализацију поднет захтев за легализацију, које податке надлежни орган податке прибавља по службеној дужности;
 • Физичко лице које у оквиру сеоског туристичког домаћинства пружа угоститељске услуге смештаја на отвореном мора бити власник, односно сувласник тог земљишта. Власништво над земљиштем се доказује на напред наведен начин, а прихватиће се и укњижено право коришћења.

Привредно друштво, друго правно лице или предузетник, као угоститељ не прилаже доказ о власништву над објектом.

 

 1.  Лекарско уверење, односно потврда од овлашћене здравствене установе за физичко лице:
 • За физичко лице и члановe домаћинства, ако чланови домаћинства живе у објекту у којем се пружа услуга смештаја (у објектима домаће радиности), односно услуга смештаја, припремања и услуживања хране, пића и напитака (у објекту сеоског туристичког домаћинства) – прибавља се лекарско уверење о здравственој способности за обављање угоститељске делатности издато од овлашћене здравствене установе (Дом здравља – медицина рада) у складу са чланом 22. Правилника о минимално техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству;
 • За физичко лице и чланови домаћинства, ако чланови домаћинства живе у објекту сеоског туристичког домаћинства у којем се пружа услуга смештаја, припремања и услуживања хране, пића и напитака – прибавља се потврда од овлашћене здравствене установе да физичко лице које пружа угоститељске услуге у којем се пружају услуге исхране и пића, нису евидентирани на клицоноштво и паразите, у складу са чланом 22. Правилника о минимално техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству.

У објекту домаће радиности физичко лице  може да пружа само угоститељске услуге смештаја.

У објекту сеоског туристичког домаћинства физичко лице  може да пружа  угоститељске услуге смештаја, припремања и услуживања хране, пића и напитака.

 

 1. Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај

 

 1. Изјава о испуњености стандарда у категорије

 

 1. Изјава о испуњености санитарно-хигијенских услова

 

          Подаци о којима се води службена евиденција

 

Надлежни орган ЈЛС по службеној дужности у складу са члановима 9. и 103. Закона о општем управном поступку прибавља:

 1. Доказ о власништву/сувласништву ( Податке из Листа непокретности, а уколико је објекат у поступки легализације и доказ да је за наведени објекат надлежном органу поднет захтев за легализацију);
 2. За угоститеља привредно друштво, друго правно лице или предузетника податке о упису у регистар код Агенције за привредне регистре Републике Србије – АПР, односно други статусни регистар који се води код надлежног органа.

 

Подносилац захтева попуњава изјаву којом изјављује да је  сагласан да надлежни орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање (члан 15. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“; бр.j 87/18)).

 

Подносилац захтева  може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадно.

Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 59. став 2. ЗУП-а).

Образац 1-Изјава  можете преузети са линка: https://pozarevac.rs/wp-content/uploads/2021/01/Obrazac-1-Izjava.doc

 

          Одлучивање у поступку

Послове категоризације  надлежни орган ЈЛС  обавља као поверени посао.

Испуњеност прописаних услова за одређивање категорије угоститељског увиђајем на лицу места проверава комисија за категоризацију угоститељског објекта коју образује надлежни орган ЈЛС.

Надлежни орган ЈЛС  решењем одлучује по поднетом захтеву појединачно за сваки објекат.

Одређивање категорије угоститељског објекта врши се, решењем које доноси надлежни орган ЈЛС  и важи три године од дана достављања решења подносиоцу захтева.

Решење о категоризацији садржи и податке о броју индивидуалних лежаја, односно врсти лежаја, као  и све релевантне податке из члана 32. Закона о угоститељству.

Ознаку категорије(налепнице) угоститељског објеката издаје надлежни орган ЈЛС, а трошкове издавања исте сноси подносилац захтева за категоризацију.

Против решења о категоризацији може се у року од 15 дана од дана достављања решења  изјавити жалба Министарству трговине, туризма и телекомуникација. Жалба се предаје Одељењу за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца, у 2 (два) примерка, непосредно или поштом, а може се изјавити и усмено на записник. Тексира се републичком административном таксом у износу од  560,00 динара, уплатом на жиро рачун број: 840-742221843-57, у сврху  републичке администативне таксе по моделу 97, са позивом на број (52080), прималац Република Србија, са назнаком-„такса на жалбу“. Доказ о уплаћеној републичкој  административној таксе се прилаже уз жалбу.

 

       Додатна појашњења

Чланом 22. Закона о угоститељству прописано је да ако у року важења решења о категоризацији дође до промене угоститеља, нови угоститељ је дужан да пре почетка рада у том објекту прибави ново решење којим се објекат категорише.

Ако у року важења решења о категоризацији објекат престане да испуњава прописане стандарде за категорију која му је одређена угоститељ је дужан да поднесе захтев за одређивање категорије у нижу категорију.

На захтев угоститеља доноси се решење о промени категорије када објекат испуни прописане стандарде за вишу категорију.

Промена категорије угоститељског објекта за смештај врши се на начин и по поступку прописаном за одређивање категорије.

Чланом 23. став 1. Закона о угоститељству прописано је да решење којим се угоститељски објекат за смештај категорише престаје да важи:

1) истеком рока за који је донето;

2) доношењем решења о промени категорије;

3) губитком категорије;

4) на захтев угоститеља;

5) ако дође до промене угоститеља;

6) престанком привредног друштва, другог правног лица или предузетника, услед кога се то правно лице или предузетник брише из одговарајућег регистра.

Чланом 26. ст. 1-3.  Закона о угоститељству је прописано да јединица локалне самоуправе може ближе да уреди:

 • услове за уређење и опремање угоститељског објекта у зависности од начина услуживања и врсте услуга које се претежно пружају у угоститељском објекту, а који се односе на уређење и опремање уређајима за одвођење дима, паре и мириса, као и других непријатних емисија;
 • услове за уређење и опремање угоститељског објекта у којима се емитује музика или изводи забавни програм, а којима се обезбеђује заштита од буке;
 • техничке и друге услове у угоститељском објекту, који се налази у стамбеној згради, као и начин обављања угоститељске делатности, у зависности од начина услуживања и врсте услуга које се претежно пружају у том угоститељском објекту.

У случају из члана 26. Закона угоститељски објекти треба да испуне и услове прописане актом јединице локалне самоуправе, уколико се на те објекте прописани услови односе.

Чланом 30.  Закона о угоститељству је прописано да угоститељ може да пружа угоститељске услуге смештаја, припремања и услуживања хране, пића и напитака у угоститељском објекту домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства.

У оквиру сеоског туристичког домаћинства угоститељ може да пружа угоститељске услуге смештаја на отвореном у привремено постављеној опреми за камповање.

Физичко лице може да пружа угоститељске услуге из ставa 1. овог члана у објектима смештајних капацитета до 30 индивидуалних лежајева, за највише 30 корисника услуга.

Индивидуални лежај из става 3. овог члана намењен је за једну особу.

Изузетно од става 4. овог члана, ако лежај по својим димензијама може бити намењен за две особе, сматраће се за два индивидуална лежаја.

Изузетно од става 1. овог члана физичко лице у угоститељском објекту домаће радиности може да пружа само угоститељске услуге смештаја.

Физичко лице у угоститељском објекту сеоског туристичког домаћинства услугу припремања и услуживања хране, пића и напитака може да пружа само кориснику услуге коме пружа услугу смештаја.

Услуге из става 7. овог члана физичко лице пружа од намирница, пића и напитака засноване на производима које је претежно сам произвео.

Изузетно, физичко лице у објекту сеоског туристичког домаћинства може да пружа угоститељске услуге из става 7. овог члана и организованој туристичкој групи до 50 путника која не користи услуге смештаја.

Физичко лице може у оквиру сеоског туристичког домаћинства да пружа угоститељске услуге смештаја на отвореном у привремено постављеној опреми за камповање, до 20 камп парцела, за највише 30 корисника услуга.

Простор на отвореном у привремено постављеној опреми за камповање из ст. 2. и 10. овог члана мора да испуњава прописане минимално-техничке и санитарно-хигијенске услове.

Чланом 31. став 1. Закона је прописано да угоститељ пре почетка обављања делатности у угоститељском објекту домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства прибавља решење којим се тај објекат категорише.

Чланом 32.  Закона је прописано да физичко лице које пружа угоститељске услуге у угоститељском објекту домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства мора бити власник, односно сувласник тог смештајног објекта.

Физичко лице које у оквиру сеоског туристичког домаћинства пружа угоститељске услуге смештаја на отвореном мора бити власник, односно сувласник тог земљишта.

У случају да угоститељске услуге у угоститељском објекту домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства пружа лице које је сувласник тог смештајног објекта, дужно је да пре отпочињања делатности прибави писану сагласност другог сувласника.

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана угоститељске услуге може да пружа и члан породичног домаћинства власника, односно сувласника, уз њихову писану сагласност.

Сагласност из ст. 3. и 4. овог члана мора бити оверена код јавног бележника.

Чланом породичног домаћинства из става 4. овог члана сматра се брачни друг, деца рођена у браку, ван брака или усвојена, браћа и сестре, родитељи брачних другова и унучад, а која лица са власником, односно сувласником станују у истом стану, односно стамбеном објекту.

За све додатне инфорамције обратити се  Одељењу за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине  Градске управе Града Пожаревца, Дринска бр. 2, Пожаревац (канцеларија  бр.137, контакт особа: Соња Траиловић, саветница у Одељењу),  телефонским путем на број 012/539-664 или путем мејла: smiladinovic@pozarevac.rs

Додатне инфорамције на сајту Министарства ТТТ https://mto.gov.rs/tekst/308/sektor-za-turizam.php