Početak » O Gradu
 

Informacije od javnog značaja

OVLAŠĆENO LICE ZA POSTUPANjE PO ZAHTEVIMA ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA-SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u Gradu Požarevcu (za Skupštinu Grada, Gradonačelnika, Gradsko veće i Gradsku upravu) je počev od 1.4.2009. godine Nebojša Trajković, diplomirani pravnik, samostalni savetnik Gradske uprave Grada Požarevca. Isto lice je ponovo imenovano za pomenuto ovlašćeno lice počev od 26.6.2012. godine.

Telefon: 012/539-670, faks: 012/222-521.
e – mail: ntrajkovic(et)pozarevac.rs

OVLAŠĆENjA I OBAVEZE OVLAŠĆENOG LICA

  1. Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od   javnog   značaja   ustanovljeno   je   članom   38.   Zakona   o   slobodnom   pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), koji je stupio na snagu 13. novembra 2004. godine.
  1. Nadležnosti Ovlašćenog lica (član 38. Zakona) su:

* prima zahteve, obaveštava tražioca o posedovanju informacija i obezbeđuje uvid u    dokument    koji    sadrži    traženu    informaciju,    dostavlja    informaciju    na odgovarajući način, odbija zahtev rešenjem, pruža tražiocima neophodnu pomoć za ostvarivanje njihovih prava utvrđenih ovim zakonom;

* preduzima mere za unapređenje prakse postupanja sa nosačima informacija,  prakse održavanja nosača informacija, kao i prakse njihovog čuvanja i obezbeđenja;

* podnosi godišnji izveštaj Povereniku o radnjama državnog organa, preduzetim u cilju primene ovog zakona;

*  stara se  o izradi  i  objavljivanju Informatora  o radu državnog  organa,  njegovom ažuriranju i dostupnosti zainteresovanim licima.

* izrađuje godišnji Izveštaj o svom radu i isti dostavlja Povereniku

  1. Propisi koje Ovlašćeno lice primenjuje

Ovlašćeno   lice   neposredno   primenjuje   odnosno,   postupa   po   odredbama Zakona  o slobodnom  pristupu informacijama od  javnog  značaja  i  Zakona  o  opštem upravnom postupku.

U  svom  radu,  ovlašćeno  lice  se  rukovodi  i  drugim  zakonima  i  pravnim aktima, kao što su:

–  Zakon o javnom informisanju

–  Zakon o lokalnoj samoupravi

–  Statut Grada Požarevca

VRSTE INFORMACIJA U POSEDU

Sve informacije nastale u radu svih organa Grada-Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća grada Požarevca i Gradske uprave grada Požarevca.

VRSTE INFORMACIJA KOJIMA SE OMOGUĆAVA PRISTUP

Informacije  od  javnog  značaja  su  sve  informacije  kojima  raspolaže  organ  javne vlasti,  nastale  u  radu  ili  u  vezi  sa  radom  organa  javne  vlasti,  sadržane  u  određenom dokumentu, a odnose se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna.

Sva  dokumenta,  informacije,  ili  drugi  akti,  koji  su  nastali  u  radu,  ili  u vezi sa radom državnog organa, dostupni su tražiocima bez ikakvih ograničenja.

Izuzetan su osetljivi podaci, koje štiti Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

SPISAK NAJČEŠĆE TRAŽENIH INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA

U dosadašnjoj praksi ovog ovlašćenog lica, najviše zahteva je bilo vezano za pitanja iz rada Gradske uprave grada Požarevca.

Najčešće tražene informacije od javnog značaja su bile vezane za plate zaposlenih i druga primanja, izdvajanja u budžetu grada za pojedine namene, informacije vezane za pojedine predmete u nadležnosti Gradske uprave grada Požarevca, najčešće Odeljenja za inspekcijske poslove, informacije vezane za zaštitu životne sredine i dr.

Nema nijednog zahteva na koji do sada nije odgovoreno, izuzev ako je zahtev morao biti odbijen zbog zakonskih ograničenja.

Takav rad je doprineo tome da se Grad Požarevac po pitanju primene ovog Zakona veoma visoko kotira u Republici Srbiji, a na osnovu praćenja stanja u toj oblasti od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Grad Požarevac je na osnovu takvog rada 28.9.2012. godine dobio priznanje Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

POSTUPAK PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

– Svako fizičko i pravno lice, pa i državljanin strane države, ima pravo podneti zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, iz nadležnosti Grada Požarevca (obrazac zahteva možete dobiti kod ovlašćenog lica u kancelariji 43. Gradske uprave grada Požarevca, ili zamoliti da Vam se dostavi na mejl, ili ga možete preuzeti sa linka //pozarevac.rs/dokumentacija/ ).

Obrasce možete skinuti i sa sajta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na linku //poverenik.org.rs/index.php/sr/formulari.html .

Organi grada ne naplaćuju troškove umnožavanja dokumenata za slobodan pristup informacijama od javnog značaja!

– Zahtev se podnosi u pismenom obliku, putem pošte ili neposrednom predajom u pisarnici

Gradske uprave grada Požarevca,  ili usmeno na zapisnik.

– Zahtev treba da bude jasan i da sadrži dovoljno podataka u vezi sa prirodom i sadržajem tražene informacije.

–  Po  prijemu  zahteva,  ovlašćeno  lice  za  postupanje  po  zahtevima  za  slobodan  pristup informacijama od javnog značaja dužno je da razmotri činjenice i okolnosti od značaja za obradu  zahteva,  i  nakon  toga  upućuje  interni  zahtev  odeljenju,  službi,  odseku  ili  službi Gradske  uprave,  u zavisnosti  od  toga  u  čijem  se  posedu  nalazi  tražena  informacija  ili traženi dokument.

– Zakonski rok za dostavu informacija  ili kopije dokumenata je u zavisnosti od vrste zahteva 48 sati, odnosno 15 dana od dana prijema zahteva,  a  u  slučaju  produženja  roka  na  40  dana,  ovlašćeno  lice  dužno  je  da  obavesti tražioca o razlozima za produženje.

– Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja može odbiti zahtev rešenjem, delimično ili u celini, u sledećim slučajevima:

  1. ukoliko se utvrdi da tražena informacija nije informacija od javnog značaja;
  2. ako bi se davanjem informacije ugrozio život, zdravlje, sigurnost ili koje drugo važno dobro nekog  lica;  ugrozio,  omeo  ili  otežao  postupak  otkrivanja  krivičnog  dela; ozbiljno  ugrozila  odbrana  zemlje,  nacionalna  ili  javna  bezbednost,  ili  međunarodni odnosi;
  3. ako se dokument ili informacija čuva kao državna, službena, poslovna ili druga tajna.
  4. kada zahtev za pristup informacijama od javnog značaja uključuje lične interese koji se odnose na privatnost trećeg lica.

 

 Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja

  Informator o radu Grada Požarevca (1,4 MiB, 50.318 preuzimanja)

 Priznanje za doprinos afirmisanju prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Podeli sa drugima: Facebook Twitter