‘Градска управа’

СЛУЖБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Руководилац Службе: Небојша Лукић телефон: 012/539 657 Служба за ванредне ситуације Градске управе Града Пожаревца у оквиру законског оквира обављају пословe поверенe локалној управи из домена која се тичу управљања ванредним ситуацијама и пословима одбране и то следеће активности: 1. учествује у доношењу...

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Руководилац Службе: Миливој Боснић телефон 012/539-689 Служба обавља послове који се односе на коришћење биротехничких и других средстава опреме, коришћење и одржавање и обезбеђење зграде и службених просторија, праћење и контрола примене мера за безбедност и здравље запослених и ствара услове за безбедан...

СЛУЖБА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

Руководилац службе: Сања Ивковић, дипл.грађ.инж Канцеларија 130 - 012/539-691 Канцеларија 124 - 012/539-792 Опис послова који се у служби обављају: - израда годишњих планова и програма града Пожаревца из области инвестиција. - припрема израде просторних и урбанистичких планова и пројеката; - припрема и израда техничке...

СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Руководилац Службе: Биљана Кочи, Тел: 012/539-675 Служба за јавне набавке врши послове који се односе на: истраживање тржишта и ефикасно планирање набавки, припрему плана набавки за кориснике буџетских средстава за које спроводи поступке јавних набавки у сарадњи са другим службама, обезбеђивање услова за економичну, ефикасну...

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Руководилац Службе: Милутин Мрдак Тел: 012/539-651 Служба за управљање људским ресурсима врши стручне, оперативне и административно техничке послове у остваривању надлежности и овлашћења начелника Градске управе и органа Града Пожаревца, а који се односе на послове управљања људским ресурсима и то: координацију послова који се...

Начелник градске управе

Лазар Станојевић рођен је 31.12.1984. године у Пожаревцу где је завршио Пожаревачка гимназију математички смер, након завршеног Правног факултета Универзитета у Крагујевцу почео је да обавља приправнички стаж у канцеларији адвоката Јована Станојевића из Пожаревца. Након обављеног приправничког стажа засновао је радни...