Јавне набавке

ПРОФИЛ НАРУЧИОЦА

Назив наручиоца: Градска управа града Пожаревца
Адреса: Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: https://pozarevac.rs
ПИБ: 100438011
Матични број: 07271239
Шифра делатности: 75140
Врста наручиоца: Орган државне управе