Анкете о изјашњавању корисника комуналних услуга о квалитету пружања комуналних услуга на територији Града Пожаревца за 2023. годину

 1. Снабдевање водом за пиће и одвођење отпадних вода ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац
 2. Производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом ЈП „Топлификација“ Пожаревац
 3. Управљање комуналним отпадом ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац
 4. Управљање гробљима и сахрањивање ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац
 5. Погребна делатност ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац
 6. Управљање јавним паркиралиштима ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац
 7. Обезбеђивање јавног осветљења
 8. Управљање пијацама ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац
 9. Одржавање улица и путева ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац
 10. Одржавање чистоће на површинама јавне намене ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац
 11. Одржавање јавних зелених површина ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац
 12. Делатност зоохигијене ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац