THE INVESTORS REGISTRYРЕГИСТАР ИНВЕСТИТОРА

Регистар инвеститора представља јавну евиденцију о свим расположивим подацима о физичком и правном лицу као инвеститору и доступан је Градској управи града Пожаревца у електронском облику на званичном сајту града.
Регистар води Градска управа у складу са законом. У исти се уносе подаци о инвеститорима којима је издата грађевинска дозвола од 11. септембра 2009. Регистар се води по азбучном реду, али се посебно води за физичка, а посебно за правна лица и садржи:

-Име и презиме, адресу када је инвеститор физичко лице, односно пословно име, седиште, пиб када је инвеститор правно лице.
-Број и датум издавања грађевинске дозволе, са основним подацима о објекту који ће се градити.
-Податке о правноснажности грађевинске дозволе, пријаве радова.
-Податке о извршеном инспекцијском надзору (урабанистичком, грађевинском, инспекције рада, еколошком, комуналном идр.)
-Податке о раније изграђеним објектима инвеститора на територији локалне самоуправе.
-Податке о судским и другим споровима.
-Податке о вођењу кривичног поступка против инвеститора.
Име (Пословно име) Лице Број дозволе Датум издавања Правноснажност
Град Пожаревац и ЈКП Водовод и канализација Правно 04-351-505/2011 24.11.2011 03.12.2011
Град Пожаревац и ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца Правно 04-351-491/2011 12.10.2011 23.10.2011
Град Пожаревац и ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца Правно 04-351-487/2011 26.10.2011 09.11.2011
Град Пожаревац и ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца Правно 04-351-425/2011 19.09.2011 05.10.2011
Град Пожаревац Правно 04-351-386/2011 12.09.2011 24.09.2011
Град Пожаревац Правно 04-351-219/2011 11.07.2011 21.07.2011
Град Пожаревац Правно 04-351-186/2011 15.06.2011 25.06.2011
Град Пожаревац и ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца Правно 04-351-168/2011 30.05.2011 10.06.2011
Град Пожаревац и ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца Правно 04-351-150/2011 30.05.2011 10.06.2011
Град Пожаревац и ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца Правно 04-351-144/2011 09.05.2011 20.05.2011
Град Пожаревац и ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца Правно 04-351-123/2011 14.07.2011 31.07.2011
Град Пожаревац Правно 04-351-94/2011 04.04.2011 15.04.2011
Град Пожаревац и ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца Правно 04-351-90/2011 29.03.2011 16.04.2011
Град Пожаревац Правно 04-351-89/2011 29.04.2011 14.05.2011
Град Пожаревац Правно 04-351-48/2011 16.03.2011 30.03.2011
Град Пожаревац и ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца Правно 04-351-37/2011 14.04.2011 24.04.2011
Предузеће Каспер Холдинг Д.О.О. Правно 04-351-471/2010 27.09.2010 08.10.2010
Предузеће Филип Д.О.О. Правно 04-351-262/2010 28.06.2010 08.07.2010
Телеком Србије А.Д - дирекција за технику из Новог Београда Правно 04-351-5/2010 16.02.2010 06.03.2010
РД Инжењеринг 2 Д.О.О. Правно 04-351-115/2010 31.03.2010 15.04.2010

Град Пожаревац и ЈКП Водовод и канализација

Лице Правно лице
Седиште: Дринска број 2 и Југ Богданова 22-24
Број дозволе: 04-351-505/2011
Подаци о објекту: Изградња фекалног колектора са 5 црпних станица у насељу Љубичево у Пожаревцу. Дужина фекалног колектора је 4592м.
Датум издавања грађевинске дозволе: 24.11.2011
Датум правноснажности: 03.12.2011
Print and PDFPrintШтампање

Град Пожаревац и ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца

Лице Правно лице
Седиште: Дринска број 2 и Лоле Рибара број 2
Број дозволе: 04-351-491/2011
Подаци о објекту: Изградња фекалног колектора у Пожаревцу, улица Љубе Степића, ул. Ратарска, ул. Моравска све у КО Пожаревац. Дужина 894м.
Датум издавања грађевинске дозволе: 12.10.2011
Датум правноснажности: 23.10.2011
Пријава радова: 04-351-592/2011
Почетак радова: 09.11.2011
Завршетак радова: 17.11.2011
Print and PDFPrintШтампање

Град Пожаревац и ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца

Лице Правно лице
Седиште: Дринска број 2 и Лоле Рибара број 2
Број дозволе: 04-351-487/2011
Подаци о објекту: Изградња фекалног колектора у Пожаревцу, улица Проте Матеје и улица Проте Матеје, све у КО Пожаревац. Дужина је 1128м.
Датум издавања грађевинске дозволе: 26.10.2011
Датум правноснажности: 09.11.2011
Print and PDFPrintШтампање

Град Пожаревац и ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца

Лице Правно лице
Седиште: Дринска број 2 и Лоле Рибара број 2
Број дозволе: 04-351-425/2011
Подаци о објекту: Изградња фекалног колектора у Пожаревцу, улица Пећка на кп бр 3748/2 КО Пожаревац. Трасиран Пећком улицом од ул. Проте Матеје до ул. Бранка Ћопића, насеље Сопот. Дужина 750м.
Датум издавања грађевинске дозволе: 19.09.2011
Датум правноснажности: 05.10.2011
Пријава радова: 04-351-483/2011
Почетак радова: 30.09.2011
Завршетак радова: 20.10.2011
Print and PDFPrintШтампање

Град Пожаревац

Лице Правно лице
Седиште: Дринска број 2
Број дозволе: 04-351-386/2011
Подаци о објекту: Изградња управне зграде фондације “Миленин дом” на кп бр 993/1 КО Пожаревац у Пожаревцу, улице Воје Дулића број 14. Бруто површине у основи приземља 105,75м2 и спратности П+0
Датум издавања грађевинске дозволе: 12.09.2011
Датум правноснажности: 24.09.2011
Print and PDFPrintШтампање

Град Пожаревац

Лице Правно лице
Седиште: Дринска број 2
Број дозволе: 04-351-219/2011
Подаци о објекту: Изградња инфраструктурног објекта примарне топлификационе мреже и мерно-регулационе пумпне станице у насељу Петка. Објекат се прикључује на вреловод Пожаревац – Костолац. Трасиран је на катастарским парцелама КО Кленовник.
Датум издавања грађевинске дозволе: 11.07.2011
Датум правноснажности: 21.07.2011
Пријава радова: 04-351-547/2011
Почетак радова: 28.10.2011
Завршетак радова: 28.10.2014
Print and PDFPrintШтампање

Град Пожаревац

Лице Правно лице
Седиште: Дринска број 2
Број дозволе: 04-351-186/2011
Подаци о објекту: Изградња верског објекта “Запис” на кп бр 2410/1 КО Пожаревацу Пожаревцу на локацији између ул. Моравска, ул. Влајка Павловића и ул. Тежачко Сокаче. Бруто површине у основи приземља 96,56м2 и спратности П+0
Датум издавања грађевинске дозволе: 15.06.2011
Датум правноснажности: 25.06.2011
Print and PDFPrintШтампање

Град Пожаревац и ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца

Лице Правно лице
Седиште: Дринска број 2 и Лоле Рибара број 2
Број дозволе: 04-351-168/2011
Подаци о објекту: Изградња фекалне канализације у Пожаревцу, улица Дунавска, од ул. Паризанске до ул. Змај Јовине на кп бр 101, 102, 3055/1 и 4891/12 КО Пожаревац у Пожаревцу. Дужина 400м.
Датум издавања грађевинске дозволе: 30.05.2011
Датум правноснажности: 10.06.2011
Print and PDFPrintШтампање

Град Пожаревац и ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца

Лице Правно лице
Седиште: Дринска број 2 и Лоле Рибара број 2
Број дозволе: 04-351-150/2011
Подаци о објекту: Изградња фекалне канализације у Пожаревцу од улице Слободана Пенезића до комплекса тениских терена “Гем” - од улице Виноградске до Поречке.
Датум издавања грађевинске дозволе: 30.05.2011
Датум правноснажности: 10.06.2011
Print and PDFPrintШтампање

Град Пожаревац и ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца

Лице Правно лице
Седиште: Дринска број 2 и Лоле Рибара број 2
Број дозволе: 04-351-144/2011
Подаци о објекту: Изградња фекалног колектора у улици Проте Матеје до црпне станице код стадиона Пролетер. Дужина је 1108м.
Датум издавања грађевинске дозволе: 09.05.2011
Датум правноснажности: 20.05.2011
Print and PDFPrintШтампање

Град Пожаревац и ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца

Лице Правно лице
Седиште: Дринска број 2 и Лоле Рибара број 2
Број дозволе: 04-351-123/2011
Подаци о објекту: Изградња кишног колектора у Пожаревцу, улица Илије Гојковића на кп бр 2173, 6777/2, 6775/2 и 6773/3 КО Пожаревац.
Датум издавања грађевинске дозволе: 14.07.2011
Датум правноснажности: 31.07.2011
Пријава радова: 04-351-497/2011
Почетак радова: 05.10.2011
Завршетак радова: 13.11.2011
Print and PDFPrintШтампање

Град Пожаревац

Лице Правно лице
Седиште: Дринска број 2
Број дозволе: 04-351-94/2011
Подаци о објекту: Изградња једнопородичног стамбеног објекта на кп бр 4665 КО Пожаревац и Пожаревцу, улица Узун Миркова бб. Бруто површине у основи приземља 47,25м2 о спратности П+0
Датум издавања грађевинске дозволе: 04.04.2011
Датум правноснажности: 15.04.2011
Print and PDFPrintШтампање

Град Пожаревац и ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца

Лице Правно лице
Седиште: Дринска број 2 и Лоле Рибара број 2
Број дозволе: 04-351-90/2011
Подаци о објекту: Изградња кишне канализације на кп бр 1542, 1541/1, 1340, 1336/1 и 1335 КО Пожаревац у Пожаревцу. Угао улице Лоле Рибара и Радомира Вујовића. Кишна канализација је дужине 100м.
Датум издавања грађевинске дозволе: 29.03.2011
Датум правноснажности: 16.04.2011
Print and PDFPrintШтампање

Град Пожаревац

Лице Правно лице
Седиште: Дринска број 2
Број дозволе: 04-351-89/2011
Подаци о објекту: Изградња инфраструктурног објекта фекалне станице на кп бр 4683/8 КО Пожаревац у Пожаревцу. Угао улица Братства и Јединства, Пећка, Проте Матеје. Бруто површине у основи приземља 14,40м2.
Датум издавања грађевинске дозволе: 29.04.2011
Датум правноснажности: 14.05.2011
Print and PDFPrintШтампање

Град Пожаревац

Лице Правно лице
Седиште: Дринска број 2
Број дозволе: 04-351-48/2011
Подаци о објекту: Реконструкција и адаптација дела касарне број 3 ради формирања простора за потребе Историјског архива на кп бр 2143/1 КО Пожаревац у Пожаревцу улица Моше Пијаде бб
Датум издавања грађевинске дозволе: 16.03.2011
Датум правноснажности: 30.03.2011
Print and PDFPrintШтампање

Град Пожаревац и ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца

Лице Правно лице
Седиште: Дринска број 2 и Лоле Рибара број 2
Број дозволе: 04-351-37/2011
Подаци о објекту: Изградња фекалног колектора код КПЗ Забела, Дунавском улицом до Змај Јовином у Пожаревцу на кп бр 3055/1 и 4819/12 КО Пожаревац. Колектор је дужине 3792м.
Датум издавања грађевинске дозволе: 14.04.2011
Датум правноснажности: 24.04.2011
Print and PDFPrintШтампање

Предузеће Каспер Холдинг Д.О.О.

Лице Правно лице
Седиште: Воје Дулића 25, Пожаревац
Број дозволе: 04-351-471/2010
Подаци о објекту: Реконструкција и промена намене дела локала у стамбени простор у оквиру пословног стамбеног објекта спратности ПО+П+2+ПК на кп бр 1827 КО Пожаревац улица Косовска 34
Датум издавања грађевинске дозволе: 27.09.2010
Датум правноснажности: 08.10.2010
Пријава радова: 04-351-507/2010
Почетак радова: 08.10.2010
Завршетак радова: 01.11.2010
Print and PDFPrintШтампање

Предузеће Филип Д.О.О.

Лице Правно лице
Седиште: Моравска бб, Пожаревац
Број дозволе: 04-351-262/2010
Подаци о објекту: Изградња пољопривредног објекта на кп бр 19361 КО Пожаревац у Пожаревцу у близини магистралног пута м25.1 – Пожаревац – Велико Градиште. Бруто површине у основи приземља је 800м2 и спратности П+0
Датум издавања грађевинске дозволе: 28.06.2010
Датум правноснажности: 08.07.2010
Print and PDFPrintШтампање

Телеком Србије А.Д - дирекција за технику из Новог Београда

Лице Правно лице
Седиште: Булевар уметности 16, Београд
Број дозволе: 04-351-5/2010
Подаци о објекту: Изградња приводног оптичког кабла Пожревац – Велико Градиште до АТЦ Баре. Дужина приводног оптичког кабла 2950м.
Датум издавања грађевинске дозволе: 16.02.2010
Датум правноснажности: 06.03.2010
Пријава радова: 04-351-438/2011
Почетак радова: 03.10.2011
Завршетак радова: 15.11.2011
Print and PDFPrintШтампање

РД Инжењеринг 2 Д.О.О.

Лице Правно лице
Седиште: Југовићева 4, Пожаревац
Број дозволе: 04-351-115/2010
Подаци о објекту: Претварање таванског простора у стамбени у стамбеној згради за вишепородично становање, спратности ПО+П+4+ПК на кп бр 1454 КО Пожаревац у Пожаревцу, улица Босанска број 6 – Ламела 1.
Датум издавања грађевинске дозволе: 31.03.2010
Датум правноснажности: 15.04.2010
Print and PDFPrintШтампање