Почетак » Актуелно » О Граду
 

Унапређивање еколошке културе грађанаImproving the ecological culture of the citizens

Учешће 2.630 грађана на чишћењу 106 локација у граду Пожаревцу сведочи о постизању циља акције-подизања еколошке културе и свести људи о значају заштите животне средине. Иначе, поводом обележавања Светског дана заштите животне средине, у оквиру трајне акције „Очистимо Србију“, у суботу 9 јуна, и у Пожаревцу као и у општинама и градовима широм Србије, спроведена је акција „Велико спремање Србије“. Министарство заштите животне средине, рударства и просторног планирања, заједно са грађанима и локалним самоуправама, већ трећу годину заредом, успешно спроводи ову активност.

Уз масован одзив грађана, активно учешће у „Великом спремању Пожаревца“, поред грађана, школа, јавних предузећа, установа, привредних друштава, Војске и невладиног сектора, узели су и градоначелник Миомир Илић, председник Скупштине града Жарко Пивац, њихови заменици, чланови Градског већа и други функционери локалне самоуправе. Допринос акцији дали су и радници ЈКП „Комуналне службе“, који су сав прикупљени отпад одвезли на депонију, као и друга јавна предузећа.

Подсећања ради, у прошлогодишњој акцији у републици Србији, на око 5.300 локација учествовало више од 298.000 грађана. Инаће, из године у годину, број учесника је све већи. Претпрошле године, када је Пожаревац по први пут организовао ову акциј, учествовало је 1.200 волонтера, а 2011. учествовало 2.200 грађана док је ове године свој допринос у чишћењу града дало 2.630 лица. Осим рукавица, кеса и мајца, којима је волонтере опремило Министарство заштите животне средине, рударства и просторног планирања, помоћ је стигла из јавних предузећа који су ставили на располагање своју механизацију.

Чишћење Пожаревца и околине почело је у 8 сати и 30 минута у Градском парку уз учешће представника градске власти: градоначелника Миомира Илића, заменице градоначелника Вукице Васић која је на челу Штаба акције, председника Скупштине града Жарка Пивца, заменика председника Скупштине Милића Јовановића, чланова Градског већа и кординатора акције Срђана Филиповића.

Задовољна масовним одзивом учесника, Вукица Васић је рекла:

– Град Пожаревац, већ трећу годину заредом, активни је учесник акције, „Велико спремање Србије“. Ове године на руку нам иду и временске прилике. Надам се да ће град Пожаревац бити толико успешан да ће и ове године од Министарства заштите животне средине, рударства и просторног планирања, добити значајна средства. Посебно ме радује то што је у акцији велики број ученика основних и средњих школа, истакла је Васић уверена да ће Пожаревац оправдати репутацију коју већ годинама стиче у овој акцији.

Према речима градоначелника Миомира Илића, град би у целини био много уређенији када би се сви грађани понашали савесно, односно када би се смеће одлагало само на местима за то предвиђеним. Онима који загађују животну околину једини начин за преваспитање је изрицање казни.

– Задатак свих нас је да чувамо животну средину. Ми сада чистимо и неке локације које су пре годину дана биле очишћене па су у међувремену поново постале сметилишта. Сматрам да се додатном едукацијом може утицати на свест грађана да комунални отпад одлажу у контејнере. Према несавесним грађанима морају се примењивати казнене одредбе у сарадњи са Комуналном полицијом. Како бисмо искоренили некултуру, а културу живљења спровели до краја, помоћ очекујемо и од средстава јавног информисања, нагласио је Илић, изражавајући посебно задовољство што међу учесницима акције види велики број младих.

Председник Скупштине града Жарко Пивац је констатовао да о природном окружењу треба бринути свакодневно и да није довољна само једна годишња акција:

– Похвално је то што у акцији учествује око 400 волонтера више и што ћемо очистити двадесетак локација више него прошле године. Разговарајући са грађанима, међутим, установили смо да током године треба организовати више оваквих акција. Наш град мора решити и питање санитарне, регионалне депоније што изискује огромна финансијска средства, навео је Пивац.

Кординатор акције „Велико спремање Србије“ у Пожаревцу Срђан Филиповић, изражавајући задовољство већим бројем учесника и очишћених локација него прошле године, рекао је да се нада да је акција постигла жељене резултате. Најмасовније волонтерско учешће чији је повод био Светски дан заштите животне средине постигао је свој основни циљ а то је сазнање колико је за здравље људи важно да живе у чистој и уређеној околин, рекао је Филиповић.

Галерија слика “Велико спремање Србије” 2012

In total 2630 people participated in the cleaning of 106 locations in Pozarevac to achieving the goal of raising the action-environmental culture and awareness of people about the importance of environmental protection. Anyway, to mark World Environment Day, under the permanent action “clean up Serbia”, on Saturday 9 June, and in Pozarevac and in municipalities across Serbia, carried out the action “The Cleaning of Serbia”. Ministry of Environment, Physical Planning and Mining, together with citizens and local governments, for the third consecutive year, successfully carry out this activity.

With the massive response of citizens to actively participate in “Spring Cleaning Pozarevac” in addition to citizens, schools, public enterprises, institutions, companies, NGOs and the Army, took the mayor Miomir Ilic, Predisdent of Assembly Zarko Pivac, their deputies, members of the City Council and other local government officials. Contribution to the action given by the PUC staff, “Utilities”, which are all collected waste is transported to the landfill, as well as other public companies.

To recall, in last year’s campaign in the republic of Serbia, at about 5,300 locations attended by more than 298 000 citizens. Otherwise, from year to year, the number of participants is growing. The year before, when Pozarevac first introduced this action, and 1,200 volunteers participated, and 2011th 2200 people attended this year, while its contribution in cleaning the city gave 2630 persons. In addition to gloves, bags and T-shirt, which is equipped volunteers of the Ministry of Environment, Mining and Spatial Planning, help came from public companies that have been put at the disposal of its machinery.

 Cleaning and environmental of Pozarevac began at 8 hours and 30 minutes in City Park with the participation of representatives of city government: Mayor Miomir Ilic,  Deputy Mayor Vukica Vasic, who leads a campaign of Staff, President of the City Zarko Pivac, deputy chairman of the Assembly Milica Jovanovic, members of the City Council and action coordinator Srdjan Filipovic.

Satisfied with the massive turnout of participants, Vukica Vasic said:

– City Pozarevac, for the third consecutive year, has been an active participant in the action, “The Cleaning of Serbia”. This year we are going into the hands of the weather. I hope the city Pozarevac be so successful that this year the Ministry of Environment, Mining and Spatial Planning, receive significant funding. I am particularly happy to share what is in many elementary and secondary schools, said Vasic convinced that Požarevac justified reputation for years gained in this action.

According to Mayor Miomir Ilic, the city as a whole was much more orderly if all citizens acted in good faith, or if the waste is being disposed only at the specified locations. Those who pollute the environment the only way for the correction sentencing.

– The task of us all to preserve the environment. We now clean and some locations a year ago and they were cleaned again in the meantime become a dump. I believe that additional training can affect the awareness of citizens to municipal waste disposed of in containers. According to unscrupulous people have to apply penalties in cooperation with the municipal police. In order to eradicate lack of culture, a culture of life carried out by the end, we expect help from the media, said Ilic, expressing satisfaction with the actions of the participants see a large number of young people.

President of Assembly Pivac Zarko stated that the natural environment should worry every day and not just the one year action:

– It is commendable that the action involved about 400 more volunteers and we will clean up more than twenty locations last year. Talking to people, however, we found that during the year to organize more of such shares. Our city needs to address the issue of domestic, regional landfill, which requires huge financial resources, said Pivac.

Coordinator of the “Serbian Spring Cleaning” in Pozarevac Srdjan Filipovic, expressing satisfaction with the greater number of participants and cleared sites than last year, said he hoped that the action achieved the desired results. The most massive voluntary participation whose cause was World Environment Day achieved its primary objective and that is how knowledge is important for the health of people living in a clean and orderly environment, said Filipovic.

Image Gallery

Подели са другима: Facebook Twitter
 

Коментари (2)

 1. User miomir - 14 06 2012, 19:47 линк

  Slika govori 1000 reci...
  youtube.com/…»

 2. User miomir - 14 06 2012, 19:40 линк

  Jao sto ste slatki :)
  pogledajte malo vise od svog nosa, ne zatvarajte oci B-)
  youtube.com/…»