Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Unapređivanje ekološke kulture građanaImproving the ecological culture of the citizens

Učešće 2.630 građana na čišćenju 106 lokacija u gradu Požarevcu svedoči o postizanju cilja akcije-podizanja ekološke kulture i svesti ljudi o značaju zaštite životne sredine. Inače, povodom obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine, u okviru trajne akcije „Očistimo Srbiju“, u subotu 9 juna, i u Požarevcu kao i u opštinama i gradovima širom Srbije, sprovedena je akcija „Veliko spremanje Srbije“. Ministarstvo zaštite životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, zajedno sa građanima i lokalnim samoupravama, već treću godinu zaredom, uspešno sprovodi ovu aktivnost.

Uz masovan odziv građana, aktivno učešće u „Velikom spremanju Požarevca“, pored građana, škola, javnih preduzeća, ustanova, privrednih društava, Vojske i nevladinog sektora, uzeli su i gradonačelnik Miomir Ilić, predsednik Skupštine grada Žarko Pivac, njihovi zamenici, članovi Gradskog veća i drugi funkcioneri lokalne samouprave. Doprinos akciji dali su i radnici JKP „Komunalne službe“, koji su sav prikupljeni otpad odvezli na deponiju, kao i druga javna preduzeća.

Podsećanja radi, u prošlogodišnjoj akciji u republici Srbiji, na oko 5.300 lokacija učestvovalo više od 298.000 građana. Inaće, iz godine u godinu, broj učesnika je sve veći. Pretprošle godine, kada je Požarevac po prvi put organizovao ovu akcij, učestvovalo je 1.200 volontera, a 2011. učestvovalo 2.200 građana dok je ove godine svoj doprinos u čišćenju grada dalo 2.630 lica. Osim rukavica, kesa i majca, kojima je volontere opremilo Ministarstvo zaštite životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, pomoć je stigla iz javnih preduzeća koji su stavili na raspolaganje svoju mehanizaciju.

Čišćenje Požarevca i okoline počelo je u 8 sati i 30 minuta u Gradskom parku uz učešće predstavnika gradske vlasti: gradonačelnika Miomira Ilića, zamenice gradonačelnika Vukice Vasić koja je na čelu Štaba akcije, predsednika Skupštine grada Žarka Pivca, zamenika predsednika Skupštine Milića Jovanovića, članova Gradskog veća i kordinatora akcije Srđana Filipovića.

Zadovoljna masovnim odzivom učesnika, Vukica Vasić je rekla:

– Grad Požarevac, već treću godinu zaredom, aktivni je učesnik akcije, „Veliko spremanje Srbije“. Ove godine na ruku nam idu i vremenske prilike. Nadam se da će grad Požarevac biti toliko uspešan da će i ove godine od Ministarstva zaštite životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, dobiti značajna sredstva. Posebno me raduje to što je u akciji veliki broj učenika osnovnih i srednjih škola, istakla je Vasić uverena da će Požarevac opravdati reputaciju koju već godinama stiče u ovoj akciji.

Prema rečima gradonačelnika Miomira Ilića, grad bi u celini bio mnogo uređeniji kada bi se svi građani ponašali savesno, odnosno kada bi se smeće odlagalo samo na mestima za to predviđenim. Onima koji zagađuju životnu okolinu jedini način za prevaspitanje je izricanje kazni.

– Zadatak svih nas je da čuvamo životnu sredinu. Mi sada čistimo i neke lokacije koje su pre godinu dana bile očišćene pa su u međuvremenu ponovo postale smetilišta. Smatram da se dodatnom edukacijom može uticati na svest građana da komunalni otpad odlažu u kontejnere. Prema nesavesnim građanima moraju se primenjivati kaznene odredbe u saradnji sa Komunalnom policijom. Kako bismo iskorenili nekulturu, a kulturu življenja sproveli do kraja, pomoć očekujemo i od sredstava javnog informisanja, naglasio je Ilić, izražavajući posebno zadovoljstvo što među učesnicima akcije vidi veliki broj mladih.

Predsednik Skupštine grada Žarko Pivac je konstatovao da o prirodnom okruženju treba brinuti svakodnevno i da nije dovoljna samo jedna godišnja akcija:

– Pohvalno je to što u akciji učestvuje oko 400 volontera više i što ćemo očistiti dvadesetak lokacija više nego prošle godine. Razgovarajući sa građanima, međutim, ustanovili smo da tokom godine treba organizovati više ovakvih akcija. Naš grad mora rešiti i pitanje sanitarne, regionalne deponije što iziskuje ogromna finansijska sredstva, naveo je Pivac.

Kordinator akcije „Veliko spremanje Srbije“ u Požarevcu Srđan Filipović, izražavajući zadovoljstvo većim brojem učesnika i očišćenih lokacija nego prošle godine, rekao je da se nada da je akcija postigla željene rezultate. Najmasovnije volontersko učešće čiji je povod bio Svetski dan zaštite životne sredine postigao je svoj osnovni cilj a to je saznanje koliko je za zdravlje ljudi važno da žive u čistoj i uređenoj okolin, rekao je Filipović.

Galerija slika “Veliko spremanje Srbije” 2012

In total 2630 people participated in the cleaning of 106 locations in Pozarevac to achieving the goal of raising the action-environmental culture and awareness of people about the importance of environmental protection. Anyway, to mark World Environment Day, under the permanent action “clean up Serbia”, on Saturday 9 June, and in Pozarevac and in municipalities across Serbia, carried out the action “The Cleaning of Serbia”. Ministry of Environment, Physical Planning and Mining, together with citizens and local governments, for the third consecutive year, successfully carry out this activity.

With the massive response of citizens to actively participate in “Spring Cleaning Pozarevac” in addition to citizens, schools, public enterprises, institutions, companies, NGOs and the Army, took the mayor Miomir Ilic, Predisdent of Assembly Zarko Pivac, their deputies, members of the City Council and other local government officials. Contribution to the action given by the PUC staff, “Utilities”, which are all collected waste is transported to the landfill, as well as other public companies.

To recall, in last year’s campaign in the republic of Serbia, at about 5,300 locations attended by more than 298 000 citizens. Otherwise, from year to year, the number of participants is growing. The year before, when Pozarevac first introduced this action, and 1,200 volunteers participated, and 2011th 2200 people attended this year, while its contribution in cleaning the city gave 2630 persons. In addition to gloves, bags and T-shirt, which is equipped volunteers of the Ministry of Environment, Mining and Spatial Planning, help came from public companies that have been put at the disposal of its machinery.

 Cleaning and environmental of Pozarevac began at 8 hours and 30 minutes in City Park with the participation of representatives of city government: Mayor Miomir Ilic,  Deputy Mayor Vukica Vasic, who leads a campaign of Staff, President of the City Zarko Pivac, deputy chairman of the Assembly Milica Jovanovic, members of the City Council and action coordinator Srdjan Filipovic.

Satisfied with the massive turnout of participants, Vukica Vasic said:

– City Pozarevac, for the third consecutive year, has been an active participant in the action, “The Cleaning of Serbia”. This year we are going into the hands of the weather. I hope the city Pozarevac be so successful that this year the Ministry of Environment, Mining and Spatial Planning, receive significant funding. I am particularly happy to share what is in many elementary and secondary schools, said Vasic convinced that Požarevac justified reputation for years gained in this action.

According to Mayor Miomir Ilic, the city as a whole was much more orderly if all citizens acted in good faith, or if the waste is being disposed only at the specified locations. Those who pollute the environment the only way for the correction sentencing.

– The task of us all to preserve the environment. We now clean and some locations a year ago and they were cleaned again in the meantime become a dump. I believe that additional training can affect the awareness of citizens to municipal waste disposed of in containers. According to unscrupulous people have to apply penalties in cooperation with the municipal police. In order to eradicate lack of culture, a culture of life carried out by the end, we expect help from the media, said Ilic, expressing satisfaction with the actions of the participants see a large number of young people.

President of Assembly Pivac Zarko stated that the natural environment should worry every day and not just the one year action:

– It is commendable that the action involved about 400 more volunteers and we will clean up more than twenty locations last year. Talking to people, however, we found that during the year to organize more of such shares. Our city needs to address the issue of domestic, regional landfill, which requires huge financial resources, said Pivac.

Coordinator of the “Serbian Spring Cleaning” in Pozarevac Srdjan Filipovic, expressing satisfaction with the greater number of participants and cleared sites than last year, said he hoped that the action achieved the desired results. The most massive voluntary participation whose cause was World Environment Day achieved its primary objective and that is how knowledge is important for the health of people living in a clean and orderly environment, said Filipovic.

Image Gallery

Podeli sa drugima: Facebook Twitter
 

Komentari (2)

 1. User miomir - 14 06 2012, 19:47 link

  Slika govori 1000 reci...
  youtube.com/…»

 2. User miomir - 14 06 2012, 19:40 link

  Jao sto ste slatki :)
  pogledajte malo vise od svog nosa, ne zatvarajte oci B-)
  youtube.com/…»