Mandić Slavica

Lice Fizičko lice
Adresa: Bore Stankovića 12, Požarevac
Broj dozvole: 04-351-309/2010
Podaci o objektu: Izgradnja jednoporodičnog stambenog objekta i pomoćnog objekta sa garažom na kp br 7892/38 KO Požarevac u Požarevcu u ulici Bore Stankovića 12. Bruto površine u osnovi prizemlja 136m2 i spratnosti PO+p+1. I pomoćni objekat sa garažom bruto površine 54m2 i spratnosti P+0
Datum izdavanja građevinske dozvole: 07.09.2010
Datum pravnosnažnosti: 02.09.2010